Форма Землі. Системи координат.
1. Основні задачі вищої геодезії ?***
Вища геодезія вивчає фігуру та зовнішнє гравітаційне поле Землі, методи створення систем геодезичних координат на всю поверхню Землі або на окремі її ділянки. Друга частина вищої геодезії – теоретична основа розв’язування основної задачі.

2. Які методи геодезичних робіт розглядає інженерна геодезія? ***
Інженерна геодезія розглядає геодезичні роботи, що викону-ються при дослідженнях, проектуванні, будівництві і експлуа-тації різних інженерних споруд і монтажі технологічного уста-ткування. Вона використовує методи вищої геодезії, топографії

3. Що розглядає картографія? ***
Картографія – наука про географічні карти та методи їх ство-рення та використання.

4. З якими науками пов’язана геодезія? ***
І нженерна геодезія, вивчає методи, техніку та організацію ге-одезичних робіт, пов’язаних з проведенням різних інженерних організацій (будівництво, меліорація, рекультивація), тісно пов’язана з іншими науками математикою, фізикою, астрономією, електронікою, оптикою та обчислювальною технікою.

5. На яких законах базуються методи розв’язання наукових та практичних задач геодезії? ***
Методи вирішення наукових і практичних задач геодезії грун-туються на законах математики і фізики. На основі математики проводиться обробка результатів вимірювань, що дозволяє отримувати з найбільшою вірогідністю значення шуканих величин.

6. На базі яких законів базуються методи розв’язання задачі ви-вчення фігури Землі та гравітаційного поля у геодезії? ***
Гравіметричні, супутникові методи для вивчення фігури, роз-мірів і зовнішнього гравітаційного поля Землі; обчислення зведеної та геоцентричної широт.

7. Для чого використовуються топографічні карти? ***
Топографічні карти необхідні для всіх стадій проектно-дослідницьких робіт, які виконуються для топографічного за-безпечення геологічні розвідки, розробки родовищ корисних копалин, гідроенергетичного, транспортного будівництва і т. д. Великомасштабні топографічні карти використовують для детального вивчення місцевості, орієнтування на ній, точних вимірів та розрахунків. Топографічні карти середніх масштабів використовують для попереднього проектування залізниць та автомобільних доріг, проведення геологічних досліджень, попередніх розрахунків при проектуванні великих споруд. Дрібномасштабні топографічні карти застосовують при вирішенні завдань науково-дослідного та прикладного характеру щодо використання природних ресурсів, економічного освоєння території, при генеральному проектуванні великих промислових комплексів, навігації та інших роботах.

Великомасштабні топографічні карти являють собою найваж-ливіший матеріал для географічних досліджень території, бо вони містять численну інформацію, яка відсутня і не може бути отримана з літературно-описових джерел.

8. Як себе веде Земля в значній своїй товщі під впливом непере-рвнодіючих на неї сил? ***
Земля в значній своїй товщі під впливом безперервно діючих на неї сил поводить себе як пластичне тіло. В зв’язку з цим до неї, за винятком материкового тонкого верхнього шару, що є земною корою, можна застосувати закони гідростатики.

9. Як називають поверхні, нормальні в кожній точці до напряму сили тяжіння? ***
Називається ця величина нормальною силою тяжіння. Можна уявити, що нормальна сила тяжіння утворює в кожній конкре-тній точці на поверхні кулі маленьку плоску поверхню, перпе-ндикулярну до напряму сили тяжіння
10. Внутрішня будова Землі. 

11. Що представляє собою фізична або топографічна поверхня Землі? ***
фізична (топографічна) поверхня Землі, що являє собою поєд-нання материків й океанічних впадин з складними геометрич-ними формами.

12. Земна кора Землі завтовшки, у км? *** 5-40 км
13. Як називають рівневу поверхню, що співпадає з поверхнею океанів та морів при спокійному стані водних мас? ***
Геоїдом називають геометричне тіло, що обмежене рівневою поверхнею, яка збігається з поверхнею морів та океанів при спокійному стані водних мас й уявно

22:55:53

продовженою під материками таким чином, щоб напрямки сил тяжіння перетинали її під прямим кутом.

14. Чому дорівнює кут відхилення прямовисної лінії у серед-ньому для Землі? ***
В середньому для земного сфероїда схилення прямовисної лінії дорівнює 3”-4” і тільки в деяких місцях воно досягає декількох минут. Максимальне відхилення поверхні геоїда від еліпсоїда не перевищує 150 м..

15. Яку поверхню використовують для геодезичних обчислень? ***
для геодезичних обчислень беруть правильну математичну поверхню тіла, найбільш близького до геоїда – еліпсоїд обер-тання
16. Параметри еліпсоїда обертання. ***
Земний еліпсоїд має три основних параметри, будь-які два з яких однозначно визначають його фігуру:

велика піввісь (екваторіальний радіус) еліпсоїда, a;
мала піввісь (полярний радіус), b;
геометричне (полярне) стиснення, 

Існують також і інші параметри еліпсоїда:

перший ексцентриситет, 
другий ексцентриситет, 
Для практичної реалізації земний еліпсоїд необхідно орієнту-вати в тілі Землі. При цьому висувається загальна умова: оріє-нтування повинно бути виконано таким чином, щоб різниці астрономічних і геодезичних координат були мінімальними.

17. Які параметри має еліпсоїд Красовського? ***
Він має такі параметри:

Екваторіальний радіус (а) 6 378,2 км

Полярний радіус (b) 6 356,8 км

Різниця між ними (а - b) 21,4 км

Середній радіус, або радіус

рівновеликої кулі 6 371,1 км

Площа поверхні земного еліпсоїда (округлена) 510,0 млн км2

Довжина кола за меридіаном 40 008,5 км

Довжина кола за екватором 40 075,6 км

Полярне сплющення Землі 

18. Що представляє собою еліпсоїд з конкретними розмірами та орієнтований визначеним чином у тілі Землі? *** 
Земний еліпсоїд відповідним чином подумки розташовують (орієнтують) у тілі Землі. Земний еліпсоїд з певними розмірами й орієнтований певним чином для частини Землі, називають референц-елліпсоїдом.
19. Системи координат, що застосовуються у геодезії. *** 
Системи координат, що застосовуються в сучасній геодезії, можна розділити на групи: прямолінійні (двовимірні - на площині, тривимірні - в просторі); сферичні (двовимірні - на сфері, тривимірні - в просторі), еліпсоїдальні (двовимірні - на поверхні еліпсоїда, тривимірні - в просторі).
20. Скільки складає різниця між астрономічними та геодезич-ними координатами у середньому? ***
Значення астрономічних і геодезичних координат тих самих точок відрізняються незначно - у лінійних мірах у середньому на 60…90 м.
21. Яка узагальнююча назва астрономічної та геодезичної сис-теми координат? ***
Системою координат називається взаємне розташування на пев-ній поверхні чи в просторі відповідних ліній.

22. Для чого використовується просторова система прямокут-них координат? ***
Системи просторових еліпсоїдальних координат В, L, Н, просторових прямокутних прямолінійних координат X, У, Z, а також плоских прямокутних координат х, у складають геодезичну систему координат, оскільки вони визначаються і використовуються в геодезії.
23. Що утворює систему плоских декартових координат? ***
Декартові координати на площині — це проекції точки на цій площині на осі декартових координат.

24. Яка чверть південь-захід у системі плоских декартових ко-ординат? ***
В плоскій прямокутній системі координат ділянка місцевості в точці. О ділиться на чотири чверті, які відраховуються за ходом годинникової стрілки. Напрямки осей від початку координат позначають на північ та схід знаком “+”, а на південь та захід знаком “

25. Які знаки координат х та у в другій чверті системи плоских декартових координат? ***
II квадрант — це площина, обмежена від’ємною піввіссю абс-цис і додатною піввіссю ординат. Абсциса будь-якої точки площини має знак «-», а ордината — знак «+>.

26. Як називають при довільному виборі осей систему плоских декартових координат? *** 
система пласких прямокутних координат
27. Що таке ортогональне проектування? *** 
Паралельне проектування, напрямок якого перпендикулярний до площини проекції, називають ортогональним
проектуванням.
28. Як змінюється викривлення довжин ліній у проекції Гауса-Крюгера? ***
Проекція Гаусса - Крюгера визначається трьома умовами: вона рівно кутова, зберігає довжини на середньому меридіані та си-метрична відносно середнього меридіану та екватора.

29. На які зони розбивається земний еліпсоїд? 
Вся поверхня земного еліпсоїда розбивається за меридіанами на 60 зон, по 6°

30. Чому дорівнює виправлення довжини ліній на границях зон в проекції Гауса-Крюгера? ***
Величина Ym / 2 R завжди додатня, тому довжини зображення лінії в проекції Гаусса-Крюгера завжди більші довжин.

31. Назвати видатних вчених геодезистів. ***
Моторний А.Д., Витковський В.В., Красовський Ф.Н., Шуберт Ф.Ф.

32. Які науки належать до вищої геодезії? ***
Топографія, фотограмметрія, картографія, супутникова геодезія, інженерна геодезія, гідрографія.
33. Чим займається топографія? ***
Топографія - науково-технічна дисципліна, що займається геог-рафічним та геометричним вивченням місцевості з наступним створенням та уточненням топографічних карт на основі аеро- та космічних фотознімків. Розділ картографії.
34. Які винаходи та відкриття суттєво розширили геодезичні знання та збільшили точність геодезичних вимірювань? ***
Електронні тахеометри і нівеліри, лазерні прилади, GPS – прила-ди.
35. Що таке фотограмметрія? ***
Фотограмметрія - наука, що вивчає способи визначення форм, ро-змірів, просторового положення і ступеня зміни в часі різних об’єктів.
36. У якій чверті системи плоских декартових координат роз-ташована точка з координатами (- 25; +10)? *** ІІ чверть
37. Що таке гідрографія? ***
Гідрографія — розділ гідрології суходолу, який вивчає й описує водні об’єкти (річки, озера тощо), їхнє розташування, походжен-ня, розміри, режим, зв’язки з іншими елементами географічного середовища — кліматом, гірськими породами, ґрунтами, рослин-ністю, рельєфом тощо.

38. Що впливає на фігуру Землі як матеріального тіла? ***
Кардіоїдної (серцеподібної фігури) форми планета набула під ді-єю відцентрової сили, яка виникає при обертанні.

Орієнтування
1. Орієнтуванням лінії на місцевості називають… ***
Орієнтуванням лінії на місцевості називають числовим масшта-бом та представляють його у вигляді відношення одиниці до числа, яке показує, у скільки разів зменшені довжини ліній місцевості у зображенні їх на карті.

2. Що визначається як сходження меридіанів? *** 
Полюс полярних координат знаходиться в точці співпадання, сходження меридіанів. За полярну вісь приймають один із меридіанів.
3. Що визначають як схилення магнітної стрілки? ***
Магнітне схи́лення (також схилення магнітної стрілки) — кут між магнітним і географічним меридіанами в обраному місці земної поверхні. Вважається додатним, якщо північний кінець магнітної стрілки відхиляється на схід від географічного меридіану, і від’ємним — якщо на захід
4. Визначити різницю поміж географічним та магнітним азиму-тами. ***
Географічний азимут — горизонтальний кут, який відлі-чується за годинниковою стрілкою від північного напря-му географічного меридіану точки спостереження до за-даного напряму від 0° до 360°. Різниця у величинах аст-рономічного і географічного азимутів, визначених для того самого напряму в тій самій точці не перевищує кіль-кох секунд і обумовлена незбіжністю напрямів прямовисної лінії і нормалі до еліпсоїда, проведених в одній точці. Азимути бувають прямі і обернені. Обернений відрізняється від прямого на 180°. Магнітний азимут — горизонтальний кут, який відлічується за годинниковою стрілкою від північного напряму магнітного меридіану точки спостереження до заданого напряму від 0о до 360о. Магнітний азимут відрізняється від Азимуту астрономічного на величину магнітного схилення, визначеного в точці спостереження. Залежність між астрономічним (А) та магнітним (Ам) азимутами для напряму 1-2 виражається формулою:
А = Ам+δ,
де δ — схилення магнітної стрілки для даної точки; прийнято вважати магнітне схилення східним або позитивним (а) і захі-дним або негативним (б). Магнітний
азимут на місцевості ви-мірюється за допомогою Бусолі.
5. Дати визначення дирекційного кута та румба. ***
Румбом називається гострий кут між найближчим. (північним Пн або південним Пд) напрямком меридіану та напрямком даної лінії. Дирекційний кут — кут в горизонтальній площині, між на-прямком , паралельним осі абсцис та даним напрямком, відліче-ний за годинниковою стрілкою.
6. Визначити зв’язок між дирекційними кутами та горизонталь-ними кутами полігону. ***
За дирекційними кутами сторін теодолітного ходу обчислюють румби. За відомими румбами сторін теодолітного полігону г і горизонтальними проекціями ліній ёобчислюють приріст координат, м.

7. Визначити зв’язок між дирекційними кутами та румбами. ***


Між румбами і дирекційними кутами існує наступна залеж-ність: коли лінія має напрямок на ПнСх, то r = а … коли лінія має напрямок на Пн3х, то r =360° - а.

8. Яким приладом можна визначити значення магнітного азимуту? ***
Визначити магнітний азимут можна також і за допомогою транспортиру. Рух повинен здійснюватись точно в напрямку, вказаному візирним приладом, особливо при русі в лісі, де не видно основних орієнтирів, тому необхідно частіше перевіряти установку компасу.
9. Різниця між прямим дирекційним кутом та зворотнім, прямим румбом та зворотнім. ***
У практиці вимірювань використовують прямі й обернені (зворотні) кути. Кути, зміряні у початковій точці, називаються прямими, а кути, зміряні в протилежному напрямі (чи в кінцевій точці лінії), називають оберненими. Прямий румб рівний зворотному румбу за кутовою величиною з урахуванням зближення меридіанів й протилежний за назвою.
10. Що називають орієнтуванням топоплану? ***
Дані топоплани слугують основою для складання топопланів і карт більш дрібних масштабів, оскільки метою фототріангуляції є орієнтування по опорних точках розміщених на початку.

11. Дати визначення осьового меридіану. ***
Осьовий меридіан – меридіан, прийнятий за вісь будь-якої сис-теми координат на поверхні.
12. Дати визначення географічного меридіану. ***
Географічний меридіан — уявна лінія перерізу поверхні земної кулі площиною, проведеною через будь-яку точку земної поверхні та вісь обертання Землі.

13. Дати визначення магнітного меридіану. ***
Магнітний меридіан - це проекція магнітної осі вільно підвішеної магнітної стрілки в даній точці на рівневу поверхню.

14. Сутність прямої та зворотньої геодезичних задач. ***
Пряма геодезична задача - обчислення геодезичних координат - широти і довготи деякої точки, що лежить на земній еліпсоїді, за координатами іншої точки і по відомим довжині і дирекційного кутку даного напрямку, що з’єднує ці точки. Зворотня геодезична задача полягає у визначенні по геодезичних координатах двох точок на земній еліпсоїді довжини і дирекційного кута напрямку між цими точками.

15. Різниця між відстанями та горизонтальними прокладеннями. ***
Горизонтальне прокладення — проекція похилої лінії місцево-сті на рівневу поверхню проектування її точок у напрямі виска, тобто прямими лініями. Відстань або віддаль між двома точками простору — довжина уявного відрізка прямої, що сполучає ці точки.

16. Яким чином визначають приріст координат? ***
Прирости координат являють собою проекції ліній на вісі коор-динат.

17. Що називається орієнтуванням лінії на місцевості? ***
На місцевості орієнтування здійснюється по сторонах світу : пів-ночі , сходу, півдня, заходу. Орієнтування листа карти - це приве-дення його в таке положення , при якому зображені на карті лінії стануть паралельними горизонтальним положенням відповідних ліній .

18. Як називається кут поміж географічним та осьовим меридіаном? ***
У топографії зближення меридіанів розглядають як кут нахилу осьового меридіана зони (осі Х) відносно вертикальної сторони внутрішньої рамки карти, тобто географічного меридіана. У топографії кути напрямів відлічуються від осьового меридіана зони.

19. Як називається кут поміж географічним та магнітним меридіаном називають? ***
Магнітне схилення - кут між географічним
та магнітним меридіа-нами в точці земної поверхні. Магнітне схилення вважається по-зитивним, якщо північний кінець магнітної стрілки компаса від-хилений на схід від географічного меридіана, і негативним - якщо на захід.

20. Що називається азимутом? ***
Азимут — один із вимірів у сферичній системі координат. Розріз-няють астрономічний, геодезичний, магнітний та гіроскопічний азимут. В астрономії азимут рахується від точки півдня на захід (від 0° до 360°).

21. Що називається магнітним азимутом? ***
Магнітний азимут Am - горизонтальний кут, виміряний по ходу годинникової стрілки від північного напрямку магнітного мери-діана до напряму на предмет. Його значення можуть бути від 0 ° до 360 °.

22. Що називається дирекційним кутом? ***
Дирекційний кут — кут в горизонтальній площині, між напрям-ком , паралельним осі абсцис та даним напрямком, відлічений за годинниковою стрілкою.

23. Що називається румбом? ***
Румб — горизонтальний кут, відрахований від найближчого на-прямку меридіана (північного або південного) до напрямку даної лінії.

24. Як визначити значення азимуту? ***
Значення азимутів змінюються від 0 до 360°

25. Знайти за приведеною схемою прямий дирекційний кут. ***
Схема визначення дирекційного кута: aВА = aАВ ±180°

26. Як пов’язані поміж собою прямий та зворотній дирекціоні кути? ***
Прямій і зворотний дирекційний кут зв’язані між собою наступ-ним 
співвідношенням: 

αзв = αпр +-180̊ 

27. Яка схема пояснює зв’язок поміж дирекційними кутами та румбами? ***


Назва приладу для визначення магнітних азимутів. *** Бусоль

28. Що називають полігоном? ***
Полігон- ділянка місцевості, обладнана спеціальними спорудами, приладами тощо для випробування технічних засобів різного призначення.

29. Як прямий румб відрізняється від зворотного? ***
Прямий і зворотний азимути тої самої лінії в різних її точках від-різняються між собою на 180°+у; вони ж в одній і тій самій точці різняться на 180°. 

30. У яких межах змінюється азимут? ***
Величина азимутів і дирекційного кута змінюється в межах від 0˚ до 360˚

31. У яких межах змінюється дирекційний кут? ***
Величина азимутів і дирекційного ку-та змінюється в межах від 0˚ до 360˚

32. У яких межах змінюється румб? ***
румби змінюються в межах від 0° до 90° 

33. Які знаки мають в першій чверті координати точки по x та y? ***
Однакові + та +

34. У якій чверті дирекційний кут та румб мають однакові значення? ***
У першій та третій

35. Яку назву має румб 3 чверті? *** 
юз

36. Яку назву має румб 2 чверті? ***
юв

37. Які знаки мають координати точки по Х та Y у другій чверті? ***
-х 


38. Зв’язок поміж румбами та дирекційними кутами у другій чверті.***
r = 180˚ - a

39. Які знаки мають координати точки по Х та Y у третій чверті? ***
однакові -

40. Назва румбу у першій чверті. *** св
41. Назва румбу у четвертій чверті. *** сз
42. З яким способом зйомки ситуацій пов’язана пряма геодезична задача? *** рельефу
43. Що розв’язує пряма геодезична задача? ***
Прямою задачею в геодезії називають задачу, в якій по даним координатам однієї точки, дирекціоному куту (азимуту) на-прямку з цієї точки на іншу та відстані між ними, знаходять координати іншої точки та дирекціонний кут (азимут) зворот-нього напрямку
44. Що таке схилення магнітної стрілки? ***
Напрями магнітного і справжнього меридіанів не збігаються на ве¬личину кута, що його називають схиленням магнітної стрілки,

45. В яких межах змінюються румби? ***
від 0 до 90̊

46. Призначення бусолі. ***
бусоль призначена для виміру магнітних азимутів (бусолей), горизонтальних і вертикальних кутів на місцевості і відстаней до точок на місцевості методом далекоміра з зовнішньою базою (по спеціальній двометровій рейці).

47. Залежність між дирекційним кутом та румбом у четвертій чверті. ***
48. r = 360˚ - 

49. Як визначають приріст координат? ***50. Визначення яких параметрів передбачує обернена геодезична задача? ***
Оберненою задачею в геодезії називають задачу визначення по відомих координатах двох
точок відстані між ними та взаємних дирекціоних кутів 

51. Визначення яких параметрів передбачає пряма геодезична задача? ***
Прямою задачею в геодезії називають задачу, в якій по даним ко-ординатам однієї точки, дирекціоному куту (азимуту) напрямку з цієї точки на іншу та відстані між ними, знаходять координати іншої точки та дирекціонний кут (азимут) зворотнього напрямку
52. Який знак має східне схилення магнітної стрілки? *** +
53. Який знак має західне схилення магнітної стрілки? *** -
54. Як визначити прокладення при розв’язанні оберненої геодезичної задачі? ***55. Що є різницею поміж азимутом та магнітним азимутом? ***
А́зимут - в геодезии угол между направлением на север (в Южном полушарии — на юг) и направлением на какой-либо удалённый предмет. Отсчитывается обычно по часовой стрелке.
Магнитный азимут Am — горизонтальный угол, измеренный по ходу часовой стрелки от северного направления магнитного меридиана до направления на предмет. Его значения могут быть от 0° до 360°.

56. Як відрізняються один від одного прямий та обернений дирекційні кути? ***57. Що базується на принципах застосування методу полярних координат? ***
Полярный способ (способ полярных координат) – состоит в том, что одну из станций теодолитного хода принимают за полюс, на-пример, станцию А, а положение точки К определяют расстояни-ем S от полюса до данной точки и полярным углом β между на-правлением на точку и линией А – В. Полярный угол измеряют теодолитом, а расстояние дальномером. Для упрощения получе-ния углов, теодолит ориентируют по стороне хода.

58. В яких межах змінюється румб у першій чверті? [9] с.21-24
59. В яких межах змінюється румб у другій чверті? [9] с.21-24
60. В яких межах змінюється румб у третій чверті? [9] с.21-24
61. В яких межах змінюється румб у четвертій чверті? [9] с.21-24
ОТВЕТ НА 58,59,60,61 ВОПРОСЫ
Четверть А, град r
I (СВ) 0…90 А
II (ЮВ) 90… 180 180° - A
III (ЮЗ) 180…270 A -180°
IV (СЗ) 270…360 360° - A

62. Які знаки мають координати по x та y, якщо румб знаходиться в межах 90°…180°? [7] с.25,26
63. Які знаки мають координати по x та y, якщо румб знаходиться в межах 0°…90°?[7] с.25,26
64. Які знаки мають координати по x та y, якщо румб знаходиться в межах 270°…360°?[7] с.25,26
ОТВЕТ НА 62,63,64 ВОПРОСЫ


Топографічні плани та карти. Масштаби
1. Що називається планом? ***
План – чертеж, представляющий собой уменьшенное и подоб-ное изображе¬ние ее проекции на горизонтальную плоскость 

2. Що називається картою? ***
Карта – построенное по определенным математическим зако-нам уменьшенное изображение на плоскости всей Земли или ее частей с учетом кривизны Земли

3. Яка різниця між планом та картою? ***
Главное отличие плана от карты состоит в том, что план явля-ется изображением небольшого участка Земли, на котором кривизна Земли может не принимается в расчет, т. е. план фактически не вносит искажений в изображение объектов на местности (точнее, искажения настолько малы, что они не принимаются в расчет) . 
По плану непосредственно можно измерять расстояния, углы и площади объектов. Для этого достаточно знания масштаба плана, который на плане постоянен в любой точке и по всем направлениям. 

Карты же составляются на гораздо бОльшие участки местно-сти, вплоть до изображения всего земного шара, при этом кривизной Земли уже невозможно пренебрегать.. . Поэтому различные карты (в зависимости от их проекции) вносят разные искажения в изображение. Масштаб карты (хотя он и указывается один) на самом деле отличается в центре карты и на ее краях, вносятся также искажения в углы между направлениями и в площади объектов. Учитывая проекцию карты все эти искажения можно свести к минимуму при измерениях по карте, но все равно, той точности, что дает план, на карте не достигнуть. 
Или так


4. Класифікація карт за призначенням.****
По назначению
• научно-справочные — предназначены для выполнения на-учных исследований и получения максимально полной ин-формации;
• культурно-образовательные —
предназначены для популяризации знаний, идей;
• учебные — используются в качестве наглядных пособий для изучения географии, истории, геологии и других дисцип-лин;
• технические — отображают объекты и условия, необходи-мые для решения каких-либо технических заданий;
• туристские — могут содержать: населённые пункты, ориентиры, достопримечательности, маршруты передвижения, места отдыха, ночёвок и других услуг, в зависимости от предназначения по видам туризма;
• навигационные (дорожные) и др.

5. Що називається топографічною картою? ***
Топографи́ческая ка́рта — географическая кар-та универсального назначения, на которой подробно изобра-жена местность. Топографическая карта содержит сведения об опорных геодезических пунктах, рельефе, гидрографии, растительности, грунтах, хозяйственных и культурных объектах, дорогах, коммуникациях, границах и других объектах местности. Полнота содержания и точность топографических карт позволяют решать технические задачи.

6. Які карти називають топографічними? ***
Все географические карты в зависимости от масштабов условно подразделяют на следующие типы:
• топографические планы — до 1:5 000 включительно;
• крупномасштабные топографические карты — от 1:10 000 до 1:200 000 включительно;
• среднемасштабные топографические карты — от 1:200 000 (не включая) до 1:1 000 000 включительно;
• мелкомасштабные топографические карты — менее (мень-ше) 1:1 000 000.

7. Що називається горизонтальним прокладенням? ***
ортогональная проекция линии местности на горизонтальную плоскость
8. Що називається чисельним масштабом? ***
Численный масштаб записывают в виде дроби, в числителе которой стоит единица, а в знаменателе — степень уменьше-ния проекции. Например, масштаб 1:5 000 показывает, что 1 см на плане соответствует 5 000 см (50 м) на местности.
9. Що називається іменованим масштабом? ***
Именованный масштаб показывает какое расстояние на ме-стности соответствует 1 см на плане. Записывается, например: «В 1 сантиметре 100 километров», или «1 см = 100 км».
10. Для чого використовують лінійний масштаб? ***
Линейный масштаб — это графический масштаб в виде мас-штабной линейки, разделённой на равные части.
для упрощения вычислений
11. Яка точність лінійного масштабу? *** Точность линейного масштаба +- 0,5 мм
12. Для чого використовують поперечний масштаб? ***
Поперечный масштаб применяют для более точных измерений длин линий на планах
13. Яка точність поперечного масштабу?*** с точностью до 0 01 принятой единицы длины
14. Що називається точністю масштабу? ***
Точность масштаба — это отрезок горизонтального проло-жения линии, соответствующий 0,1 мм на плане. Значение 0,1 мм для определения точности масштаба принято из-за то-го, что это минимальный отрезок, который человек может различить невооруженным глазом. Например, для масштаба 1:10 000 точность масштаба будет равна 1 м. В этом масштабе 1 см на плане соответствует 10 000 см (100 м) на местности, 1 мм — 1 000 см (10 м), 0,1 мм — 100 см (1 м)
15. Що називається номенклатурою топографічних карт? ***
Номенклатура карт — система обозначения отдельных лис-тов карты. Существует два вида разграфки: прямоугольная и международная
16. Лист карти якого масштабу покладений в основу номенклату-ри? ***
карты масштаба 1:1 000 000 с размерами 4° по широте и 6° по долготе
17. Як позначаються ряди у номенклатурі? *** Ряды листов этой карты обозначаются заглавными буквами латинского алфавита (от А до V) и счёт их ведётся от экватора к полюсам
18. Як позначаються колони у номенклатурі? ***
Колонны же листов нумеруются цифрами от 1 до 60. Счёт ко-лонн ведётся от меридиана 180 градусов с запада на восток
19. Для яких об’єктів використовують масштабні знаки? ***
Масштабные (площадные) условные знаки служат для изо-бражения объектов, занимающих значительную площадь и выражающихся в масштабе карты или плана. 

20. Для яких об’єктів використовують позамасштабні знаки? ***
Внемасштабными называются такие условные знаки, которы-ми предметы местности изображаются без
соблюдения мас-штаба карты или плана, что указывает только на характер и положение объекта в пространстве по его центру (колодцы, геодезические знаки, родники, столбы
21. Які лінії називаються горизонталями? ***
гОРИЗОНТАЛИ
линии на карте или плане местности, получающиеся от пере-сечения земной поверхности горизонтальными плоскостями, отстоящими друг от друга на одинаковых расстояниях. Г., со-единяя между собой на плане или карте все точки поверхно-сти, имеющие одну и ту же отметку (высоту), дают наглядную картину рельефа местности
22. Що називається висотою перетину рельєфу? ***возвышение самой высокой вершины рельефа над окружающей местностью
23. Що називається закладенням? ***
скат откоса, уклон, определяемый отношением основания к высоте
24. Що таке котловина? ***
Котлова́н — выемка в грунте, предназначенная для устройст-ва оснований и фундаментов зданий и других инженерных со-оружений
25. Що таке лощина?*** углубление удлененной формы
26. Що таке сідловина? *** полого-выпуклое понижение в горном хребте или гряде, возникающее при тектонических движениях
27. Що таке хребет?*** Го́рный хребе́т — крупное линейно вытя-нутое поднятие рельефа с чётко выраженными склонами, пересе-кающимися в верхней части
28. Що називається бергштрихами? ***
короткий штрих, що накреслюється перпендикулярно до горизонтали, або іншої ізолінії і позначає напрям скату поверхні. При зображенні горба бергштрихи направлені вниз по схилу, а при зображенні западини — навпаки
29. Властивості горизонталей. ***30. Чому дорівнює ухил? ***
Укло́н (в геодезии) — показатель крутизны склона; отношение превышения местности к горизонтальному проложению, на котором оно наблюдается. Иными словами, величина уклона равна тангенсу угла между поверхностью склона и горизонталью.
Например, подъёму 12 м на 100 м перемещения по горизонта-ли соответствует уклон, равный 0,12 (12 % или 120 ‰)
31. Як визначити крутизну скату? ***
Вычислением. Измерив по карте заложение d и зная высоту сечения h, можно найти крутизну ската а по формуле
Эту формулу можно преобразовать, сделав некоторые допуски. Получится простая зависимость, справедливая для карт любого масштаба со стандартным сечением рельефа
a= 12/d,
где а — крутизна ската в градусах,
d — расстояние между двумя смежными горизонталями в миллиметрах.

Лабораторна робота № 1 
«Будова теодоліта 2Т30М»
1. Встановлювання зорової труби за предметом здійснюється*** Установку зрительной трубы по предмету или, иначе говоря, фокусировку зрительной трубы, выполняют при помощи рукоятки фокусировочного винта 
2. Відлікові пристрої теодоліта служать для*** Отсчётные уст-ройства служат для взятия отсчетов по горизонтальному и вер-тикальному кругам 
3. Перехрестям сітки ниток є:*** обою пересечение горизонталь-ной нити и продолженной вертикальной 
4. Навідні гвинти горизонтального та вертикального кругів слу-жать для*** точного наведения на рейку 
5. Затискні гвинти горизонтального та вертикального кругів служать для:*** фиксации зрительной трубы на объекте наблюдения 
6. Встановлення зорової труби „на око” здійснюється:*** с помо-шью колиматорного визира 
7. Теодоліт вимірює:*** горизонтальные и вертекальные угла и расстояния 
8. Функціональне призначення підйомних гвинтів. ***Приведение плоскости лімба в горизонтальное положение 

Лабораторна робота № 2 
«Повірки та юстировки теодоліта»
1. Повірками геодезичного приладу называють дії, що мають за мету виявити:*** вы¬полнены ли геометрические условия, предъявляемые к инструменту. Для вы¬полнения нарушенных условий производят исправление, называемое юстиров¬кой ин-струмента
2. Дайте визначення повірки колімаційної похибки теодоліту: ***Визирная ось должна быть перпендикулярна к оси вращения зрительной трубы
3. Дайте визначення повірки циліндричного рівня:*** Ось цилин-дрического уровня алидады горизонтального круга должна быть перпендику¬лярна к оси вращения алидады

4. Дайте визначення третьої повірки теодолита:*** Ось вращения зрительной трубы должна быть
перпендикулярна к вертикаль-ной оси теодолита 
5. Дайте визначення четвертої повірки теодолита: ***Вертикальная нить АА сетки зрительной трубы должна быть перпендикулярна оси НН ее вращения 

1.Зйомка – це сукупність геодезичних дій, що виконуються на місцевості з метою складання її *** топографічних планів і карт
2. Горизонтальна (контурна) зйомка – це зйомка, в результаті якої отримують на плані ***зображення цієї ситуації
3. Топографічна зйомка – це зйомка, в результаті якої отримують на
Плані *** зображення земної поверхні
4. Стадії зйомки місцевості *** підготов-ча,вимірювальна,камеральна,графічна,
фотограмметрична
5. Підготовча стадія зйомки місцевості включає *** рекогносци-ровка ділянки, позначення і закріплення вершин теодолітного ходу
6. Вимірювальна (польова) стадія зйомки місцевості включає***
-Камеральная подготовка материалів
-Рекогносцировка місцевості і закреплення відміченних пунктів геодезичними знаками. 
-Польові виміри робіт.
7. Камеральна стадія зйомки місцевості включає етапи *** опра-цювання лінійних і кутових вимірів, обчислення координат точок, побудова плану
8. В процесі вимірювального періоду камеральної стадії зйомки місцевості визначають *** наявність планів, складених на зні-мається місцевість за раніше виробленим зйомок: з наявних матеріалів відбирають плани та карти найбільших масштабів і зйомок останніх років. 
9. В процесі графічного періоду камеральної стадії зйомки місце-вості складають *** схему розташування пунктів наявного знімального обґрунтування. З каталогів выписывют координати цих пунктів.
10. Фотограмметричний процес включає операції*** по побудові фотограмметричних мереж,цифрових моделирелье-фів,ортотрансформированію,стерео або моновекторизації та багато інших
11. Основними видами зйомок являються ***теодолітна, що виконується за допомогою теодолітів, тахеометрична, яку виконують за допомогою тахеометрів і мензульна, яку здійс-нюють за допомогою мензульного комплекту. В окремих ви-падках використовують бусольну зйомку, при якій основним геодезичним приладом є бусоль, та окомірну зйомку, суть якої становить визначення відстаней на місцевості “наоко”. На місцевості з нечітко вираженими формами рельєфу застосовують нівелювання поверхні.
12.Топографічна зйомка поділяється на*** тахеометричну, мен-зульну, бусольну, окомірну, фототопографічну (наземну і по-вітряну)
13.Метою теодолітної (горизонтальної) зйомки є отримання ***контурного плану місцевості
14. Основними приладами теодолітної зйомки є*** теодоліт-Суть горизонтальної зйомки полягає у вимірюванні горизонтальних кутів за допомогою кутомірного приладу
15. Допоміжними приладами теодолітної зйомки є ***теодолітний хід,Тахеометр
16. Основними польовими документами теодолітної зйомки є ***аерофототопографічна зйомка, застосування якої дуже скорочує обсяг польових робіт і підвищує продуктивність праці.
17. Способи зйомки контурів місцевості:***
-дослідження ділянки робіт.
-Закреплення точок теодолитного ходу
-виміри горизонтальних кутів на точках теодолитного ходу.
-виміри довжин лінії.
-зйомка контурів.
18. Метою обробки результатів польових вимірювань при про-кладенні теодолітних ходів є отримання*** відстані між точками планово-висотного обґрунтування і відліки по горизонтальному крузі теодоліта.
19. Вихідними даними для отримання координат вершин теодо-літного хода*** одержують послідовним алгебраїчним скла-данням координат попередньої точки ходу з виправленими відповідно приростами:
20. Графічна обробка результатів теодолітної зйомки включає ***теодолитной і тахеометрическойзйомки
21. При побудові вершин ходів теодолітної зйомки користу-ються. ***Координатографом,сталевою стрічкою-здійснюючи дворазовий промір.
22. Координатографом користуються для побудови коор-динатної сітки і вершин теодолітних ходів з точністю ***міллиметрів
23. Види теодолітних ходів*** зімкнутий,розімкнутий,висячий
24. Кутова нев’язка у замкнутому теодолітному ході ***висячі

Тахеометрична зйомка
1. Мета проведення тахеометричної
зйомки. [9] с.165-16874-75— Тахеометрична зйомка полягає в одночасному визначенні планового і висотного положення точок місцевості, тобто в обчисленні їхніх координат: напряму, віддалі й перевищення.
2. Тахеометрична зйомка забезпечує…[9] с.165-168—- дані, необхідні для визначення як планового, так і висотного його положення.
3. Топографічні плани за результатами тахеометричної зйомки складають у масштабах…[9] с.165-168— (1 : 500 - і : 5 000)
4. Тахеометричну зйомку можна виконати, застосовуючи…[7] с.325-327—-тахеометр, теоделіт
5. Для планового обґрунтування тахеометричної зйомки у якості опорних пунктів передбачені…[7] с.334-339—репери
6. Для висотного обґрунтування тахеометричної зйомки використовують…[7] с.334-339—- Висоти точок знімального обґрунтування
найчастіше визначають геометричним і тригонометричним ні-велюванням. 
7. В залежності від способу вимірювань відстаней та перевищень розглядають ходи…[7] с.334-339—- теоделітно-нівелірні, теоделітно- висотні,теоделітно тахеометричні.
8. Для теодолітно - висотних ходів кутова невязка дорівнює…[9] с.168-170 –
F=1коринь з n
9. Нев’язка перевищень для тахеометричної зйомки регламенту-ється формулою…[9] с.168-170 – fh=сумаh
10. Нормативна довжина тахеометричного ходу при масштабі зйомки М 1: 5000…[9] с.168-170 —- 6000м
11. Під час тахеометричної зйомки перевищення визначають ме-тодом…[9] с.168-170 —Тригонометричним
12. Тригонометричне нівелювання передбачає використання…[9] с.133-134—рейки та прилади зйомки
13. Візирний промінь під час тригонометричного нівелювання займає…[9] с.133-134—хто зна, може, відвісне положення
14. Тригонометричне нівелювання може здійснюватися….[9] с.133-134 –для того щоб визначити перевищення
15. Формула тригонометричного нівелювання за висотою інструмента. [7] с.256-260—h+l=hштрих+i
16. Формула тригонометричного нівелювання за висотою рейки. [7] с.256-260—-Hp=Hi-a
17. Різниця поміж станційними та рейочними точками. [9] с.168-170—не знаю
18. Кількість рейочних точок залежить від…[9] с.168-170 – харак-теру рельефу
19. Для складання абрисів необхідно…[7] с.327-334—детальна теоделітна зйомка
20. Для складання кроків застосований наступний метод зйомки ситуації…[7] с.327-334 – зйомка замкнутого полігометричного хода
21. Тахеометром (теодолітом) виміряють кути…[7] с.336-339 – вертикальні та горизонтальні
22. Вимірювання горизонтальних кутів під час тахеометричної зйомки ведуть способом…[7] с.336-339— полуприйомів
23. Відстань під час тахеометричної зйомки вимірюють…[7] с.336-33—рулеткою
24. Для визначення перевищень поміж станціями, рейочними ситуаційними точками ведуть способом…[9] с.133-134—тригонометричної зйомки
25. Для тахеометричного полігону сума перевищень поміж стан-ціями…[7] с.339-342 -=0 походу

Елементи фотозйомок та фотограмметрії
1. Звідки виконується фотографування при здійснені фотозйо-мок об’єктів та окремих елементів? *** з льотної техніки та ко-смосу
2. Інструменти для наземної фотозйомки. *** - фототеоделіт
3. Інструменти для аерофотозйомки. ***—аерофотоапарат
4. Фотограмметрія займається…***—дослідженням деформацій фнженерніх споруд
5. Стереофотограмметрія розглядає…***—місцевість и робить кутові виміри
6. Що таке базис фотографування? ***— віддаль між двома точка-ми, з яких виконується фотографування об’єкта
7. Стереоскопічну модель місцевості можна відтворити за допо-могою…***Динамічна стереоскопічна модель (ДСМ) представляє собою відеоролик у 
вигляді набору зображень поетапних динамічних побудов та динамічних 
перетворень стереоскопічних проекцій із зміною кадрів з різним ступенем виразності стереоскопічного ефекту
8. Науки, де методи фотограмметрії знаходять застосування. ***— Фотограмметрія застосовується в геодезії, картографії, військовій справі, космічних дослідженнях.
9. 
10. Для фотограмметричних робіт, що виконуються після аеро-фотозйомки місцевості необхідно знати положення…[7] ***положення будь-яких точок
11. Аерофотозйомка називається плановою, якщо вона викону-ється ***— При зйомці
заданої місцевості площину аерофотоа-парата може займати горизонтальне або похиле положення. При цьому аерофотозйомка називається планової або перспективної відповідно. Також можливо фотографування на циліндричну поверхню або обертовим об’єктивом. Така зйомка носить назву панорамної.
12. Розрізняють аерофотозйомку, що виконується ***– Планова і перспективна
13. При аерофотозйомці маршрута сусідні знімки повинні перекривати на величину не менше ніж ***–не менше 3
14. Із сутності центральної проекції випливає властивість оп-тичної *** –спотвореності, напевно
15. Масштаб аерознімка дорівнює *** –М=1/м=f/H
16. Якщо в момент фотографування горизонтальної ділянки місцевості аерозйомок був нахилений, то центральна проек-ція…***–буде спотворена в вигляді дуги
17. Якщо в момент фотографування горизонтальної ділянки місцевості аерозйомок нахильний, то масштаб у різних частинах знімка буде…***різним
18. Для перетворення перспективного знімка в горизонтальній заданого масштабу необхідно розв’язати контурні задачі…***по похилому знімку створюється зображення в проекції, відповідній карті, що складається, або плану, наприклад, в ортогональній. 
19. Для перетворення перспективного фотознімка в горизонтальній заданого масштабу необхідно застосовувати. ***—способи трансформування

Нівелювання. Нівеліри
1.Види фізичного нівелювання. ***
Различают следующие методы нивелирования: геометричес-кое, Тригонометрическое, физическое и автоматическое.
Геометрическое нивелирование-метод определения превыше-ния с помощью горизонтального визирного луча и нивелир-ных реек. Для получения горизонтального луча используют нивелир. Широко применяется в строительстве.
Тригонометрическое нивелирование- это метод определения превышения по измеренному углу наклона и расстояния меж-ду точками. Его применяют при топографических съёмках и при определении больших превышений.
Физическое нивелирование относятся методы: гидростатического нивелирования, основанный на применении сообщающихся сосудов, барометрическое нивелирование, разность давлений, радиолокационное нивелирование, основанный на отражении электромагнитных волн от земной поверхности.
Автоматическое нивелирование, осуществляется с помощью специальных приборов устанавливаемых на авто. Сразу выче-рчивается профиль местности на ленте.
Геометрическое нивелирование:
1. При нивелировании из середины. В точках А и В устанавли-вают отвесно рейки. На которых нанесены шкалы, а по середи-не нивелир. Когда осуществляют нивелирование от А к В то рейку в точке А считают задней а В передней. Если взять отс-чёты а и в то превышение будет равно h=a-b
2. При нивелировании вперёд нивелир устанавливают в точке А, измеряют высоту прибора I а затем берут отсчёт b. Превы-шение вычисляется по формуле h=i-b

2.На якому принципі базується гідростатичне нівелювання?***
Гидростатическое нивелирование используют в инженерно-геодезической практике для высотной установки и выверки технологического оборудования, измерения осадок инженер-ных сооружений, передачи отметок через водные преграды. К настоящему времени физические основы метода гидростати-ческого нивелирования достаточно подробно изучены, создан целый ряд оригинальных по конструкции гидростатических нивелиров.
3.Як визначаються перевищення при барометричному нівелюванні? ***
Перевищення визначається за значеннями атмосферного тиску за допомогою повної барометричної формули
4.Як виконується механічне нівелювання? ***
Механическое нивелирование – определение высот точек земной поверхности относительно исходной точки методом автоматического вычерчивания профиля местности и изме-ряемому расстоянию.
5.Види реперів. ***
реперы по их значимости разделяются на:
1) вековые 2) фундаментальные 3) рядовые
Вековые реперы распределены по всей территории страны, по особой схеме, в местах, установленных инструкцией, в основ-ном для научных целей. Глубина закладки определяется зале-ганием горных пород.
Фундаментальные реперы, представляющие собой железобе-тонные пилоны,
закладывают в грунт через 50—80 км на всех нивелирных линиях 1-го класса, а также на наиболее ответст-венных линиях 2-го класса и близ важнейших морских водоме-рных установок.
Рядовые реперы, закладываемые через 5—7 км на нивелирных линиях всех классов, подразделяются на грунтовые, устанавливаемые в земле, скальные(закрепленные в скальных породах) и стенные, закладываемые в стены капитальных сооружений. В труднодоступных районах расстояние между реперами может быть увеличено до 6-7 км, а в сейсмоактивных районах должна быть уменьшена до 3-3,5 км.
Стенные реперы закрепляются на застроенной территории везде, где это возможно. Закрепление производится в несущие части каменных или бетонных сооружений на высоте менее 0,3 м с помощью нивелирных марок.
Скальные реперы: рядовые – по конструкции и установке абсо-лютно аналогичны центрам геодезической сети, фундамента-льные – встречаются в виде исключения.
Грунтовые реперы: рядовые – по конструкции и установке аб-солютно аналогичны центрам ГГС, фундаментальные – пред-ставляют собой массивный железобетонный монолит изготавливаемый сразу на месте закладки прямо в котловане. Поскольку фундаментальный репер разрешается использовать только для нивелирования I и II класса, неподалеку устанавливается репер-спутник, представляющий собой рядовой репер, на который с точность II класса передается отметка с фундаментального репера и который используется вместо фундаментального в качестве опорного для нивелирования III и IV классов.

6.Де застосовуються ґрунтові репери? ***
Грунтовий репер закладають у свердловину глибиною 180 см і діаметром 50 см. Якір з пілоном повинен скріплюватись це-ментним розчином.
7.Що використовується у якості тимчасового репера? ***
репер временный. во время геодез. съемки, геодезист назнача-ет обект который точно через 2-3 года никуда не сдвиница, к которому привязывает всю съемку местности (строительства) . это может быть жб стоб эл/передач или опора моста, и на них краской отмечают полоску - условная высотная отмека.
8.Види нівелірів згідно ГОСТу. ***
В даний час існує термінологічна плутанина понять будівник площин і Лазерний нівелір. Сам по собі такий прилад не є вимірювальним, тобто нівеліром. Однак при наявності вимірювальної нівелірної рейки і достатньої стабільності вказівки рівня (відповідно вимогами точності вимірювання для оптичних нівелірів по ГОСТ 10528-90), ці прилади можна вважати нівелірами. Якщо ж вимоги по точності вимірювання, які можна виконати за проектованої лінії, не відповідають цим вимогам, подібні прилади слід вважати лазерними рівнями (більшість побутових приладів), що відповідає функціям будівельних рівнів згідно ГОСТ 9416-83 з перевірки горизон-тальних і вертикальних площин, але не вимірюванню різниці висот!
9.Характеристика нівеліра Н-05. ***
Высокоточный оптический нивелир Н-05 предназначен для нивелирования I и II классов в государственных сетях, на геоди-намических полигонах, при инженерно-геодезических работах. Для работы с нивелиром используются инварные рейки, имею-щие полусантиметровые деления.

Технические характеристики нивелира Н-05:

Увеличение зрительной трубы 42,3 ± 2,1 x
Угол поля зрения 50 ± 3’
Диаметр светового отверстия объектива зрительной трубы 50 мм
Наименьшее расстояние визирования:
- без насадки на объектив
- с насадкой 
2,2 м
1,1 м
Постоянная слагаемая дальномера 40 мм
Ассиметрия дальномерных штрихов сетки нитей зрительной трубы не более 0,2%
Погрешность превышений, вызываемых ра-ботой фокусирующего устройства, при визи-ровании на 50 м не более 0,3 мм
Цена деления уровней на 2 мм:
- при трубе
- установочного 
10 ± 1”
5 ± 1’
СКО изм. превышения на 1 км двойного хода не боле 0,4 мм
Изображение обратное
Размер 400х160х220 мм
Масса в укладочном ящике 11 кг

10.Характеристика нівелірів Н-3(Н-3Л, Н-3К, Н-3КЛ). ***
В розробці конструкції нівелірів за останній час відбулися значні зміни. Нівеліри позначають буквою Н і цифрою поряд яка вказує на відповідний клас нівелювання
даним нівеліром. Технічна ха-рактеристика нівелірів приведена в табл.7.
Н-3 - точний нівелір з циліндричним рівнем і елеваційним гвин-том. Середня квадратична похибка визначення висоти точки на 1 км ходу складає не більше 4 мм;
НС-3 - точний нівелір з самовстановлюючою лінією візування. Середня квадратична похибка визначення висоти точки на 1 км ходу становить не більше 4 мм.
Нівелір Н-3 (рис. 60, а) складається із двох основних частин: підставки (тригера), в якій повертається циліндрична вісь, і горизонтальної опорної площадки із зоровою трубою 1 з внутрішнім фокусуванням і збільшенням 30 х. Фокусування труби виконується при допомозі кремальєри 2. До труби прикріплений контактний циліндричний рівень і закритий металевою кришкою. Елеваційний гвинт 6, служить для приведення кінців бульбашки циліндричного рівня в контакт. Зображення кінців бульбашки через систему призм 1, 1’ , 2 і лінзи 3 та передається в поле зору труби. Завдяки лінзі в полі зору труби нівеліра видно одночасно обидва кінці рівня, розрізаного за вертикальною віссю (рис. 61).
Перед тим, як зняти відлік з рейки повертають в ту чи іншу сто-рону елеваційний гвинт і добиваються суміщення його кінців (приводять в контакт). Завдяки цьому візирна вісь зорової труби приводиться в горизонтальне положення. Після цього спостерігач знімає відліки з рейки. Нівелір Н-3 є малогабаритним і вагою 2 кг без футляра. Він має закріпний гвинт 3 і мікрометричний гвинт 4 та круглий рівень 5 для приведення його в робоче положення.
Технічні характеристики нівелірів

к
Ю
р Найменша від¬даль візування,
м рівня (сек. на 2 мм) Ціна ділення барабана, мм Ср.кв. похибка на 1км ходу,м
Марка нівеліра Збільш. ’ при трубі круглого
ft 

Н-2 40 2,0 10 5 0,05 1
НС-2 40 2,0 - 5 - 1
Н-3 30 2,0 15 5 - 4
НС-3 30 2,0 - 5 - 4
НС-4 30 2,0 - 10 - 8
НТ 20 1,5 45 10 - 15
НТС 20 1,5 - 10 - 15
НЛС 20 2,0 - 10 - 30
Koni-007 31,5 2,2 - 8 0,05 2
Koni-025 20 1,5 - 8 - 2-3
Koni-050 16,18 0,8 - 20 - 5-10
Ni-B3 28,32 5,0 - 8 - 2

На рис.60, а приведено поле зору труби де чітко видно рейку з поділками. Кожний дециметр підписаний. Відліки з рейки знімають за середньою ниткою сітки ниток труби. Відлік з рейки - це кількість ділень рейки які відлічені від нуля рейки до середньої нитки сітки ниток труби. Оскільки труба нівеліра показує обернене зображення предмету, то та кількість ділень, яка є в полі зору труби зверху до середньої нитки називається відліком з рейки. В нашому випадку відлік становить 1250 мм. Кожна поділка на рейці дорівнює 10 мм, а людина здатна визна-чати на око десяту її частини.Нівелір Н-3К (рис. 60, б) має пристрій для автоматичного приве-дення візирної осі в горизонтальне положення при нахиленому приладі в границях 15’ . Підставка 1 зорової труби не має закріпного гвинта, точне наведення труби на рейку виконують мікрометерним гвинтом 2. Вісь обертання приладу приводиться в прямовисне положення за допомогою круглого рівня 3.Нівелір Н-10КЛ (рис. 60, в) має оптико-механічний компенсатор. Зорова труба показує пряме зображення. Навідний гвинт труби відсутній. В нижній частині нівеліра розташований лімб із нане-сеною шкалою і оцифрованою через 1о , що збільшує можливості застосування нівеліра при рішенні різноманітних інженерних за-дач на будівництві.

11.Характеристика нівелірів Н-10(Н-10Л, Н-10К, Н-10КЛ). ***
Нивелир 2Н-10КЛ с компенсатором и горизонтальным лимбом относится к нивелирам техническим , предназначен для нивели-рования при высотном обосновании топографических съемок , при инженерно-геодезических изысканиях и в строительстве . Нивелир может быть использован для измерения горизонталь-ных углов.
Угол поля зрения трубы 1,3°, фокусное расстояние объектива 170 мм , световой диаметр объектива 26 мм, горизонтальный лимб.
Нивелир содержит оптико-механический компенсатор в схо-дящемся пучке лучей . В качестве чувствительного элемента компенсатора служит прямоугольная призма , подвешенная на шарикоподшипниковой подвеске с воздушным демпфером . Зрительная труба в
сочетании с компенсатором дает прямое изображение предметов . Фокусировка трубы осуществляется перемещением подвижной призмы компенсатора в вертикальном направлении . Оптические детали объектива и компенсатора заключены в термоизоляционный корпус , имеющий прямоугольную форму. Для юстировки угла i служат юстировочные винты , расположенные в окулярной части трубы . Нивелир имеет фрикционный механизм горизонтальной наводки зрительной трубы от руки . Наводящий винт трубы отсутствует.
Нивелир выпускался отечественной промышленностью с 1977 г.
Некоторые технические характеристики 2Н10КЛ … 

Технические ха-рактеристики: 4Н-2КЛ 3Н-2КЛ НИК-2 ЗН-ЗКЛ 2Н-10КЛ
Средняя квадра-тическая по-грешность изме-рения превыше-ний на 1км двой-ного хода: 
- без микромет-ра-насадки, мм 1,5 2,0 2,0 3,0 10,0
- с микрометром-насадкой, мм 1,0 1,0 1,5 - -
Увеличение зри-тельной трубы, крат 30 30 31,8±1,6 22 20
Минимальное расстояние визи-рования, м 1,5 1,5 - 1,2 1,5
Рабочий диапа-зон компенсато-ра, сек ±15 ±15 - ±15 ±20
Масса, кг 2,0 2,0 - 1,5 -
Масса в футляре с инструментом и чехлом, кг 3,0 - - 2,8 -
Размер, мм 220х134х180 220х134х180 - 165х140х135 -
Диапазон рабо-чих температур, °С от - 40°С до +50°С

Стандартный комплект: нивелир, ЗИП, инструкция, футляр для переноски. 

Призменная насадка на нивелир предназначена для по-строения вертикальных плоскостей на строительных площад-ках и изысканиях.
Насадной оптический микрометр “НОМ” для нивелира предназначен для повышения точности измерений превыше-ний.
Линзовая насадка для визирования на близко-расположенную рейку.
12.Нівеліри, візирна вісь яких приводиться у горизонтальне положення за допомогою циліндричних рівнів. ***
Якщо бульбашка рівня знаходиться у нуль-пункті, то вісь циліндричного рівня займаєгоризонтальне положення. … Прилад приводять у горизонтальне положення за допомогою круглого та циліндричного рівнів підйомними гвинтами підставки.
13.Нівеліри з лінією візирування, що самовстановлюється го-ризонтально. ***
НИВЕЛИР С САМОУСТАНАВЛИВАЮЩЕЙСЯ ЛИНИЕЙ ВИЗИРОВАНИЯ, содержащий последовательно установленные в корпусе с вертикальной осью вращения объектив диаметром D с главной точкой, первую и вторую призмы системы Порро I рода, из которых вторая выполнена с подвеской, перпендикулярной к оптической оси объектива, сетку нитей и окуляр, отличающийся тем, что первая призма обращена к объективу гипотенузной гранью, подвеска второй призмы выполнена жесткой, главная точка объектива расположена на вертикальной оси вращения корпуса, а геометрическая длина хода лучей в системе Порро I рода составляет не менее 1,5 D в направлении, параллельном, и не менее 2,0 D в направлении, перпендикулярном оптической оси объектива.
14.Нівеліри з променем візирування під нахилом. ***
Для одержання горизонтального променя візирування в нівелірах з рівнями потрібно бути виповнена умова: візирна ось зорової труби і ось циліндричного рівня повинні бути паралельними. Перевірка цього основної геометричної умови в залежності від типу нівеліра розкладається на ряд повірок.
Повірка невеліра НГ. Вісь циліндричного рівня повинна бути пер-пендикулярна вертикальної осі обертання нівеліра.
Рівень глухого нівеліра повіряють так само, як рівень теодоліта.
При горизонтальному положенні осі рівня одна нитка сітки по-винна бути вертикальна, а друга горизонтальна.
Приводять візирну вісь в горизонтальне положення і наводять зорову трубу на шнур відвиса, підвішеного в 10-20 м від інстру-мент; при цьому вертикальна нитка сітки повинна співпадати з відвісом. Потім ставлять в 20-30 м від нівеліра рейку, на яку наводять зорову трубку. Якщо при повільному повороті трубки в право і вліво відлік по рейці, не міняється, то друга нитка сітки горизонтальна. В протилежному випадку потрібно, зняти кришку, закриваючи сітку ниток, послаблюючи гвинти окулярного коліна і повернути його разом з сіткою до потрібного положення після чого закріпити гвинти повірку повторити ще раз.
Зорова вісь труби, потрібна бути паралельна вісі
циліндричного рівня.
Закріпляють клинками на місцевості точки А і В на відстані 50 м одна від одної перевищення між ними вдвічі і спочатку з середини (h’ = a’-b’), а потім з переду (h”=i’-b”). Якщо h’-h”>5мм, умови невиповнено. Треба послабити бокові гвинти сітки і вертикальними
пересунути сітку ниток так, щоб при нівеліруванні точок А і В способом вперед на рейці, встановленій в точці В, був получений правильний розрахунок. Правильне значення розрахунку рівне:
b = i’-h’.

15.Як змінюється назва нівеліра при наявності компенсатора? ***
Для нівеліра з компенсатором додається літера “К”, а за наявності лімба – літера “Л”. Таким чином, шифр Н-10 КЛ означає нівелір горизонтального променя візування, що має компенсатор і лімб горизонтального круга, і забезпечує припустиму середньоквадратичну похибку нівелювання 10 мм на 1 км подвійного ходу.
16.Як змінюється назва нівеліра при наявності лімба для вимі-рювання горизонтальних кутів? ***
Нівеліри точні і технічні виготовляються з лімбами і до їх на-зви додається літера “Л”
17.Основні частини нівелірів з циліндричними рівнями. ***
Основными частями является зрительная труба с укреплен-ными на ней цилиндрическим контактным уровнем и подставка с подъемными винтами и круглым уровнем. Труба закрепляется зажимным винтом, для точного визирования используется наво-дящий винт. Для точного горизонтирования визирной оси трубы используют элевационный винт.
Круглый уровень предназначен для при-ближенного горизонтирования прибора, а цилиндрический кон-тактный для точного горизонтирования его визирной оси. По-этому должно выполнятся следующие геометрическое условие: визирная ось трубы и ось цилиндрического уровня должны быть параллельны.


18.Якщо у нівеліра з циліндричним рівнем візирна вісь і вісь циліндричного рівня паралельні, то після приведення бульба-шки рівня в нуль-пункт візирна вісь займе яке положення? ***
Перевірка правильності положення візирної сітки. Горизон-тальний штрихвізирної сітки повинен бути перпендикуляр-ним до осі обертання нівеліра.
19.Що відповідає положенню бульбашки циліндричного рівня нівеліра в нуль-пункті? ***
Пузырек круглого уровня приводят в нуль-пункт подъемными винтами нивелира. После поворота зрительной части на 180° замечают положение пузырька и, действуя исправительными винтами уровня, перемещают его в направлении нуль пункта на половину отклонения. 
20.Що служить для попереднього встановлення осі обертання нівеліра у прямовісне положення? ***
Відхилення бульбашки рівня ліквідують частко-во встановленням шарової п’яти, а частково за допомогою виправних гвинтів круглого рівня. Перевірка правильності положення сітки ниток.Горизонтальна нитка сітки має бути перпендикулярною до осі обертання нівеліра.
21.Назва гвинта, за допомогою якого досягається суміщення кінців половинок бульбашки циліндричного рівня нівеліра. ***
Нівелір вважається відгоризонтованим, якщо відображен-ня кінців бульбашкициліндричного рівня суміщаються в полі зору труби Відображеннякін-ців бульбашки циліндричного рівня суміщають за допомогою елеваційногогвинта.
22.Межа візирування зорової труби нівеліра? ***
Для одержання горизонтального проме-ня візирування в нівелірах з рівнями потрібно бути виповне-на умова: візирна ось зорової труби і ось циліндричного рівня повинні бути паралельними.
23.Звеличення труби нівеліра Н-3? ***
После приведения нивелира и рейки в рабочее положение на-водят зрительнуютрубу нивелира на рейку и отсчитывают по ее шкале верхним “в” и … влажности воздуха не более 60%. При температуре ниже 25 °С допускается увеличениеотносительной влажности до 80%.
24.Скільки перевірок має нівелір Н3 ? ***
Две основные поверкинивелира:
1. Ось круглого уровня должна быть параллельна оси вра-щения 6нивелира. Вращением подъёмных винтов приводят пузырёк уровня на середину (нуль-пункт). Верхнюю часть нивелира поворачивают на 180 град.. Если пузырёк не сместился , то условие выполнено. В противном случае юстировочными винтами уровня перемещают его к нуль пункту на
половину дуги отклонения, затем подъёмными винтами приводят на середину. После этого нивелир поворачивают на 180 град. и если пузырёк опять сместился с середины, исправление повторяется.
2. Визирная ось зрительной трубы должна быть параллельна оси цилиндрического уровня. Поверку выполняют двойным нивелированием по способу вперёд точек А и В, прочно закреплённых металлическими костылями на расстоянии 50-70 м. один от другого. Если визирная ось зрительной трубы не параллельна оси цилиндрического уровня, то в отсчёты по рейке войдёт погрешность Х.

25.Ціна поділки циліндричного рівня нівеліра Н-3? ***
Ціна поділки лімба 1°. Відлік на лімбі беруть по нерухомому штриху з точністю до 0,1°.
26.Яка функція компенсатора? ***
Стравливание воздуха производится нажатием кнопки. Чтобы при этом не осталось воздушного пузыря в верхней части компенсатора, необходимо держать инфлятор поднятым вверх на уровне головы. Так как правая рука подводника используется для манипуляций с легочным автоматом, инфляторы компенсаторов принято располагать слева — под левую руку. 
Предохранительный клапан служит для аварийного страв-ливания воздуха, во избежание разрыва воздушной камеры. 
система крепления баллона (кроме старых компенсаторов) — состоит из металлической или пластиковой спинки ремня с застёжкой и страхующего ремешка, надеваемого на вентиль баллона. 
27.Що представляє собою компенсатор? ***
розрізняють К., що діють від механічно-го приводу (застосовуються в оптич-них мікрометрах, далекомірах, лазерних покажчиках і ін.) і ав-томатично діючі під впливом сили тяжіння (застосовуються в нівелірах, теодолітах тощо). Як оптичні деталі, в К., застосо-вують плоскопаралельні пластинки, клини, лінзи, дзеркала і призми. Автоматично діючі К. мають чутливий елемент (маятник) і додаткові елементи, що перетворять кут нахилу приладу в кут компенсації. У деяких К. чутливий елемент і перетворювач сполучені. Як підвіски маятника, застосовують тонкі металеві дроти, стрічечки, еластичні пружини і тверді елементи, на яких закріплюється оптична деталь. Компенсатором може бути конструкція з рідиною. Різні варіанти підвісок і оптичних деталей, що підвішуються, дозволяють одержувати різні коефіцієнти компенсації. Чутливі елементи всіх діючих К. забезпечуються демпферами. Діапазон роботи К. - область, обмежена найбільшими значеннями кута нахилу приладу, у межах яких відбувається нормальне функціонування маятника (чутливого елемента).
28.Яка у перетині нівелірна рейка? ***
дерев’яні бруски шириною 10 см і товщиною 2 см з металевими пластинами (п’ятками) на кінцях. Пластини кріпляться наглухо до брусків шурупами. На рейки, попередньо пофарбовані білою фарбою, нанесено поділки у вигляді шашок чорного кольору на одній стороні і червоного - на другій. Рахунок поділок ведуть від нижньої п’ятки. На чорній стороні з нею співпадає 0 (нуль), на червоній - відлік 4787 мм. Згідно з ГОСТ 11158-76 нівелірні рейки для геометричного нівелювання виготовляють трьох типів: 

а) РН-05 - односторонні штрихові рейки для нівелювання І і II класів з помилкою 0,5 мм на 1 км ходу;
б) РН-3 - двосторонні шашкові рейки для нівелювання III і ІV кла-сів з помилкою 3 мм на 1 км ходу;
в) PH-10 - двосторонні шашкові рейки для технічного

29.Матеріал, з якого виготовляються нівелірні рейки. ***
шашечные рейкиизготовляются из высушенной первосорт-ной ели; допускается изготовление реек из пластмасс, метал-лов и сплавов, если при этом выполняются требования ГОСТа
30.Які шкали наносять на рейки? ***
Основная шкала имеет деления черного и белого цвета, ноль совмещен с пяткой рейки. ополнительная шкала на другой стороне рейки имеет чередующиеся красные и белые деления.
31.Основна шкала двосторонньої рейки. ***
Основная шкала имеет деления черного и белого цвета, ноль совмещен с пяткой рейки. Дополнительная шкала на другой стороне рейки имеет чередующиеся красные и белые деления.
32.Додаткова шкала двосторонньої рейки. ***
PH-10 - двосторонні шашкові рейки для технічного
33.У якому місці
встановлюють рейки під час роботи? ***
Під час роботи рейки встановлюють на міцно забиті у грунт дерев’яні кілки, що виступають над поверхнею приблизно на 2 см. Якщо закріплювати на місцевості точки постановки рейок не потрібно, їх встановлюють на переносні металічні башмаки або костилі (рис. У.12).
Рейковики в місці встановлення рейки попередньо знімають де-рен і міцно забивають у грунт башмак або костиль і стежать за тим, щоб їх положення до кінця спостереження спочатку як на пе-редню точку, а потім як на задню точку залишалось непорушним. Після того, як спостереження на станції закінчено, задній рейковик витягає костиль (башмак),переходить вперед і встановлює в кінці наступного відрізка, що нівелюється, передню рейку; передній костиль (башмак) не можна переміщувати, бо порушиться послідовність у передачі висот і нівелювання доведеться починати знову від твердо закріпленої точки-репера.

34.Рахунок поділок на чорній стороні рейки. ***
Рахунок поділок ведуть від нижньої п’ятки. На чорній стороні з нею співпадає 0 (нуль), на червоній - відлік 4787 мм. Згідно з ГОСТ 11158-76 нівелірні рейки
35.Рахунок поділок на червоній стороні рейки. ***
на червоній - відлік 4787 мм.
36.Характеристика рейки РН-05. ***
Рейка нивелирная РН-05 односторонняя, штриховая с инвар-ной полосой применяется для измерения превышений с точ-ностью 0.5 мм на 1 км хода. Уклонение от плоскости по ГОСТу допускается 3 мм для РН-05, 6 мм для РН-3 и 10 мм для РН-10.
37.Характеристика рейки РН-3. ***
Рейки нивелирные РН-3 применяются в комплекте с оптико-механическими нивелирами и теодолитами и предназначены для определения превышения методом геометрического нивелирования при проведении исследовательских работ в инженерно-геодезических изысканиях, выполнении топографических съемок, в строительных и других работах.
Рейка нивелирная представляет собой два деревянных бруса, окантованных планкой по длинной стороне, соединенных шар-нирно и имеющих возможность складываться и раскладываться в одну прямую линию.
Шкала рейки нивелирной представляет собой шашечные деления 10х15мм, нанесенные с интервалом 10мм на белой поверхности рейки, черные с одной стороны и красные с другой.
Торцевые поверхности рейки нивелирной защищены стальными пятками.
Начало шкалы рейки нивелирной с обеих сотон совпадает с на-ружной поверхностью пятки.
Дециметровые интервалы с черной стороны отмечены цифрами от 00 ло 29, а скрасной - от 48 до 77.
Технические характеристики рейки нивелирной РН-3:
Наименование РН-3
Номинальная длина, мм 3000
Интервал деления шкалы 10
Допускаемое отклонение интервала деления шкалы, мм ± 0.2
Допускаемое отклонение дециметрового интервала, мм ± 0.3
Допускаемое отклонение метрового интервала, мм ± 0.5

38.Характеристика рейки РН-10. ***
Рейка нивелирная РН-10 деревянная, двухсторонняя, шашеч-ная применяется для измерения превышений с точностью 10 мм на 1 км хода 
39.Де використовуються трьохметрові односторонні штрихові рейки РН1 і РН2? ***
40.Які види нівелювання розрізняють в залежності від точності визначення висот точок і методики вимірювань? ***
Нівелювання використовується для визначення висот опор-них точок державної і зйомочних висотних та планово-висотних геодезичних мереж, при топографічних зйомках місцевості, при будівництві автомобільних та залізничних шляхів сполучення, водо-та газопроводів, при проектуванні, будівництві і експлуатації промислових та соціально-культурних об’єктів тощо.
Розрізняють декілька основних методів нівелюван-ня: геометричне, тригонометричне, фізичне, стереофотограм-метричне та механічне.

Рис 11.1. Методи нівелювання:
а – геометричний, б – тригонометричний.
Геометричне нівелювання виконують горизонтальним променем візування. При цьому використовують нівелір і рейки (рис. 11.1, а).
Тригонометричне нівелювання виконують похилим променем (мал. 11.1, б). Вимірявши кут нахилу лінії і відс-тань між точками, перевищення обчислюють за тригономет-ричними формулами.
Фізичних способів нівелювання кілька. При цьому
вико-ристовують певні закономірності природних явищ. Сюди нале-жать барометричне, гідростатичне, радіо- і звукове нівелювання.
Барометричне нівелювання засноване на тому, що із зміною висоти точок над рівневою поверхнею змінюється ат-мосферний тиск. Вимірюючи тиск барометрами, анероїдами та іншими приладами, одержують дані для обчислення висот точок.
Гідростатичне нівелювання засноване на властивості рі-дини займати в сполучених посудинах однакову висоту.
Механічне нівелювання виконують нівелірами-автоматами, будову яких засновано на дії виска. До рами велосипеда (рис. 11.2) або автомобіля підвішено маятник. Системою передач маятник зв’язано з олівцем, який на міліметровому папері накреслює профіль пройденого шляху.

41.Назвати способи геометричного нівелювання. ***
Геометричне нівелювання виконується двома способами: “із середини” і “вперед”. При нівелюванні способом : “із середини” (рис. У.3,а) в точках А і В встановлюють вертикально нівелірні рейки, а приблизно посередині між ними - нівелір, який приводять у горизонтальне положення і трубу його наводять спочатку на задню рейку й беруть відлік “задній” (а), потім наводять на передню рейку і беруть відлік “передній” (Ь).
42.Визначення перевищення при нівелюванні із середини. ***
Між закріпленими точками місцевості А і В встановлюють нівелір так, щоб відстані до точок були однаковими. В точ-ках А і В вертикально встановлюють рейки. Нівелір приводять в робоче положення. Візують на задню рейку в точці А і в нівелірах з циліндричним рівнем еліваційним гвинтом приво-дять бульбашку рівня до “нульпункту”. Беруть відлік а (рис. 7.10).
Повертають зорову трубу на точку В і так само беруть відлік b.
Перевищення між точками hAB обчислюється за формулою
hAB = a – b. (7.4)


Рис. 7.10. Схема геометричного нівелювання із середи

Якщо відома позначка НА висоти точки А, то позначка точ-ки В визначиться за формулою
НВ = НА + hAB. (7.5)
Висоту горизонта нівеліра (візирного променя) НГП обчислюють за формулою
НГП = НА + а, (7.6)
або НГП = НВ + b. (7.7)
Тоді висоту точки В можна визначити за формулою
НВ = НГП – b. (7.8)

43.Визначення перевищення при нівелюванні вперед. ***
При нівелюванні вперед в точці А встановлюють нівелір, а в точці В – рейку (рис. 7.11).


Рис. 7.11. Схема способу нівелювання вперед

Приводять нівелір в робоче положення. Беруть відлік по рейці b та вимірюють висоту нівеліра і (рис. 7.9).
Шукане перевищення hAB обчислюють за формулою
hAB = і – b. (7.9)
Відповідно обчислюють:
- позначку горизонту приладу
НГП = НА + і, (7.10)
- позначку точки В
НВ = НА + hAB, (7.11)
або НВ = НГП - b. (7.12)
Складне або послідовне нівелювання. При визначені перевищень між точками на великих відстанях або великих перевищень на крутих схилах місцевості застосовують складне або послідовне нівелювання (рис. 7.12)
.

Рис. 7.12. Послідовне нівелювання

Між кінцевими точками А і В тимчасово закріплюють так звані “іксові” точки х1, х2, …, хп за допомогою дерев’яних кілків, башмаків і т.і. Виконують нівелювання із середини між всіма суміжними точками і отримують відліки а1,b1;а2,b2; …; аn,bn. Пе-ревищення між суміжними точками визначають за формулою
hi = ai – bi. (7.13)
Загальне перевищення між точками hА,В обчислюють за форму-лою
. (7.14)
Отримане перевищення hАВ контролюють за формулою
(7.15)

44.Як розраховується позначка точки через перевищення? ***
Отметку точки на местности определяют по превышению этой точки относительно дру-гой точки,отметка которой известна. Про-цесс измерения превышения одной точки относительно дру-гой называется нивелированием
45.Як розраховується позначка точки через горизонт інстру-мента? ***
Для вычисления отметок искомой точки можно применить способ горизонта инструмента. Вычисление отме-ток точек через горизонт инструмента. Отметку горизон-тального луча называютгоризонтом инструмента.
46.Визначити позначку точки через перевищення (задача). ***
47.Визначити позначку точки через горизонт інструмента (задача).
***
48.Припустима нев’язка хода при геометричному нівелюванні. (через довжину ходу). ***
1. 50мм*√L берется для технического нивелиро-вания, если определение допустимой невязки идет через длину хода.
А если допустимая невязка считается по числу штативов в ходе

49.Припустима нев’язка хода при геометричному нівелюванні. (через число станцій). ***
В нормативных документах рассчитывается по форму-ле: допустимая невязкаходов геометрического (3) нивелирования f доп = a Lкм , где a – параметр, зависящий от средней квадратической ошибки нивелирования на 1 км хода, L – длина хода в километрах.
50.Сутність послідовного нівелювання. ***
Сукупність геодезичних вимірювань, які виконують з ме-тою визначення перевищень між точками фізичної поверхні Зем-лі, будівельних конструкцій або їх висот відносно прийнятої початкової поверхні називають нівелюванням.
Нівелювання використовується для визначення висот опор-них точок державної і зйомочних висотних та планово-висотних геодезичних мереж, при топографічних зйомках місцевості, при будівництві автомобільних та залізничних шляхів сполучення, водо-та газопроводів, при проектуванні, будівництві і експлуатації промислових та соціально-культурних об’єктів тощо
1. Що таке зв’язуючі точки? *** . Зв’язуючі точки є загальними для всіх суміжних станцій і використовуються для передачі висот на точки ходу. Всі інші точки нівелірного ходу називаються проміжними.
2. Що таке проміжні точки? ***Зв’язуючі точки є загальними для всіх суміжних станцій і використовуються для передачі висот на точки ходу. Всі інші точки нівелірного ходу називаються проміжними.

3 Що таке іксові точки? ***іксові точки (для яких відстані від зад-ньої зв’язуючої точки не визначають
4 Як визначається горизонт приладу? ***Горизонт приладу (ГП) - це віддаль від рівневої поверхні до візирної осі нівеліра.
Так що процес визначення висот точок зводиться до додавання або віднімання відповідних відрізків.
Наприклад h = a - b, або ГП=Нл+а.

5 Як визначаються відмітки проміжних точок? ***Висоти проміжних точок обчислюють за горизонтом приладу


8 Як визначити позначку точки при послідовному нівелю-ванні? ***Позначки проміжних точок обчислюють через гори-зонт інструменту
9 При якому виді нівелювання вплив кривизни Землі (якщо не враховувати її еліпсоідальність) виключається, а дія рефракції послаблюється? ***Н. гідростатичне – визначення перевищень виконується приладами, що діють на принципі сполучених посудин.
Н. барометричне – визначення перевищень здійснюється через вимірювання атмосферного тиску у визначених точках земної поверхні з урахуванням температури повітря.

10 Як визначається загальна поправка за кривизну Землі і ре-фракцію? *** 
11 Тригонометричне нівелювання. ***тригонометричне (геодезичне) – полягає у визначенні перевищень за допо-могою похилого променя візування. Вимірюються кут нахилу або зенітна відстань візирного променя, похила віддаль (в тригонометричному Н.), висоти установки приладу і точки візування.
12 Як визначається перевищення при тригонометричному нівелюванні (при великих кутах нахилу)? ***Тригонометричне нівелювання менш точне, ніж геометричне, але широко застосовується при топографічних зніманнях місцевості і при вирішенні різних інженерних задач, оскільки дозволяє швидко визначити перевищення довільних точок на значній відстані.
Перевищення визначають як функцію виміряних на місцево-сті за допомогою теодоліта кута нахилу  і відстані d до заданої точки. Встановивши в робоче положення теодоліт в точці А, вимірюють рулеткою або рейкою висоту приладу іп від верха кілочка до горизонтальної осі обертання зорової труби.

13 Як визначається перевищення при тригонометричному ні-велюванні (при кутах нахилу менше 10º)?хз бред не нашел ***
14 Точність визначення перевищень при тригонометричному нівелюванні***Розходження між прямим і зворотним перевищенням для однієї і тієї самої сторони не повинно бути більшим від 4 см на кожні 100 м відстані.

4.5.28. Нев’язки по висоті в ходах і замкнутих
полігонах не повинні перевищувати величин, обчислених за формулою:
(см),
де ,
n - кількість ліній у ході (полігоні);
S - довжина лінії в метрах.
В окремих випадках можуть встановлюватися вищі вимоги до точності тригонометричного нівелювання; при цьому методику роботи визначають на основі спеціальних розрахунків.

4.5.29. Висоти верху візирної цілі і горизонтальної осі приладу над маркою центра знака вимірюють з точністю 1 см.

15 Яка допускається різниця в перевищеннях двох сусідніх точок на кожні 10м відстані при тригонометричному нівелюванні? ***не повинна перевищувати 0,01
16 Припустима висотна нев’язка хода при тригонометрично-му нівелюванні? ***
1/2000 

17 Де застосовується гідростатичне нівелювання? ***Гідростатичне нівелювання (рис. 7.13) ґрунтується на властивості рідин перебувати в сполучених посудинах на одному рівні. Перевищення А між точками А та. У може бути отримане як різниця відліків по шкалах посудин 2. Як правило, відстань між точками обмежується довжиною сполучного шланга 1 між посудинами й досягає декількох десятків метрів. Достоїнство гідростатичного нівелювання, застосовуваного для Будівельних цілей, простота роботи, можливість виробництва роботи в тісних місцях (кімнатах, спорудах, серед устаткування), швидкість дії. До недоліків ставляться невисока точність (±10мм) і скрутні роботи зі шлангами.
18 Як виконують гідростатичне нівелювання? ***Гідростатичне нівелювання основане на принципі спо-лучених по¬судин, в яких рідина завжди займає одинакові рівні. Використовується для точного встановлення будівельних конструкцій в проектні положення, ви¬вірення під час монтажу технологічних ліній значної довжини, вимірюван¬ня осідання споруд та передачі позначок через водні перешкоди. Середня квадратична похибка визначен-ня перевищень - 0,1 мм.
19 Як визначають перевищення при гідростатичному нівелю-ванні? ***Перевищення вимірюють від меніска рідини (во-да, ртуть, спирт, етилен-гліколь) як різницю відліків шкал посудин.
20 Де застосовується барометричне нівелювання? ***Барометричне нівелювання застосовують в початковий-період інженерних вишукувань. 
21 На якому принципі базується барометричне нівелювання? ***визначення перевищень здійснюється через вимірювання атмосферного тиску у визначених точках земної поверхні з урахуванням температури повітря.
22 На якому принципі базується аерорадіонівелювання? ***Різновидністю радіонівелювання є аерорадіонівелювання, що виконується за допомогою радіовисотомірів, які встановлюються на літаках.
23 На якому принципі базується автоматичне нівелювання? ***визначення відміток точок і побудова профілю місцевос-ті або рейкових шляхів у гірничих виробках досягається за допомогою нівелірів-автоматів (механічних або електроме-ханічних).
24 Види висотомірів-автоматів, що застосовуються при авто-матичному нівелюванні. ***автомати¬чні нівеліри SOKKIL марок PL1, B1C, B1, В2о з похибкою при наявності мікроме-тронної насадки 0,2 й 0,5 мм/км, а без неї - 0,8 мм/км; С300, С310, С320, С330 з похибкою без мікрометронної насадки 1,0; 1,5 та 2,0 мм/км.
25 Високоточне нівелювання - це нівелювання яких класів? ***автоматичне геометричне тригонометрич-не,гідростатичне 
26 Середня квадратична похибка визначення перевищення методом геометричного нівелювання (державне нівелю-вання І класу). ***від 0,5 до 10 мм/км 
27 Технічне нівелювання***Технічне нівелювання застосову-ється для визначення висот точок знімального обгрунту-вання при виконанні топографічних знімань, виконанні трасування лінійних споруд а також при вирішенні різних задач в процесі будівництва і експлуатації інженерних спо-руд.
28 Припустима нев’язка ходу технічного нівелювання. ***, 50√(L) где L длина хода
29 За точністю технічне нівелювання відповідає якому класу нівелювання? [7] с. 247 пятому классу нівелювання
30 Яким способом виконують нівелювання ІІІ класу? ***геометричним 
31 Нев’язка в замкнутому нівелірному ході. ***Якщо нівелірний хід зімкнутий (нівелювання почалось у пікеті ПК 0 і на
ньому й закінчилось), то сума середніх переви-щень ходу повинна дорівнювати нулю
32 Нев’язка в розімкненому нівелірному ході. ***У незамкненому ході сума середніх перевищень повинна дорівнювати різниці ви-сот кінцевого (Нкін.) і початкового (Нпоч.) реперів.

32 Припустима нев’язка нівелірного хода ІІІ класу? ***10√(L) где L

Інженерно-геодезичні вишукування
1. Які роботи відносимо до інженерних вишукувань? ***інженерно-геодезичні вишукування, що передують технічним і економічним вишукуванням. Інженерно-геодезичні вишукування дозволяють отримати інформацію про рельєф і ситуацію місцевості, і використовуються не лише для проектування, але і для проведення інших видів вишукувань і обстежень. В процесі інженерно-геодезичних вишукувань виконують роботи із створення геодезичної основи і топографічного знімання в різних масштабах на земельній ділянці, проводять трасування лінійних споруд, геодезичну прив’язку геологічних виробок, точок геофізичної розвідки тощо.
2. Склад інженерно-геодезичних вишукувань? ***До складу інже-нерно-геодезичних вишукувань при вивченні топографічних умов входить визначення міри топографо-геодезичної вивче-ності території, тобто оцінка міри забезпеченості топографіч-ними картами і планами. Матеріали і дані, що отимані за ре-зультатами інженерно-геодезичних вишукувань, землевпо-рядники і проектувальники часто називають геопідосновою.
4 Чим обумовлені зміст та методика інженерно-геодезичних ви-шукувань? ***- не знаю заебало оно
5 Стадії складання проекту інженерно-геодезичнихі вишукувань та які допуски розробляються на кожній стадії? ***–
отримання дозволу на проведення топографо-геодезичних робіт
- згущення державної геодезичної мережі та розвиток планово-висотного обгрунтування
Виміри проводяться за допомогою GPS-приймачів TRIMBLE R3
Обробка даних GPS вимірювань виробляється на IBM PC за допо-могою програмного забезпечення обробки супутникових вимірів Trimble Geomatics Office (TGO).
- проведення топографо-геодезичної зйомки передбачає коорди-нування всіх чітких контурів з визначенням висотних відміток
виконується електронними тахеометрами Topcon і Sokkia за ме-тодом трьох штативів.
Математична обробка геодезичних вимірювань виконується з використанням геодезичного модуля CREDO_DAT 3.0 програмного комплексу CREDO.
- пошук підземних комунікацій
Розташування підземних комунікацій визначається приладами пошуку підземних комунікацій «RADIODETECTION»
- узгодження підземних комунікацій у відповідних організаціях
Місця розташування підземних і надземних комунікацій, місця їх перетину з проектованими трасами комунікацій узгоджуються з представниками організацій і служб, що їх експлуатують.
- Топозйомка надвеликих масштабів 1:100, 1:200 - топографічна основа для ландшафтного проектування і високоточна виконавча зйомка для тривимірного моделювання
- Польовий інжиніринг-геодезичні роботи в будівництві (геоде-зичне супровід будівництва)
- винесення проекту в натуру, розбивка основних і допоміжних осей, передача висотних відміток, спостереження за вертикальні-стю колон, будівель і т.д.
- Спостереження за деформаціями
- “As build” ( “Як побудовано”) - комплекс робіт з оформлення, збору, комплектації і передачі документації об’єктів, що здаються.
6 Склад технічного проекту. ***За складом інженерно-геологічні вишукування є комплексними і включають види
робіт, які направлені на вивчення геологічної будови, стану та властивостей ґрунтів, гідрогео-¬
логічних умов, інженерно-геологічних процесів і явищ, а та-кож на розроблення основних
видів прогнозів - пошукового і нормативного. о складу ком-плексних інженерно-геологічних вишукувань входять такі види робіт:
оцінка вивченості території;
рекогносцирувальне обстеження;

ДБН А.2.1-1-2008 С. 9
геофізичні роботи;
бурові та гірничопрохідницькі роботи;
геотехнічні вишукування, які включають лабораторні та польові дослідні роботи;
гідрогеологічні вишукування;
стаціонарні спостереження;
вивчення інженерно-геологічних процесів і явищ;
камеральне оброблення
матеріалів.

7 В яких документах відображені тимчасові виробничі будів-лі? ***
Етапи геодезичного обслуговування будівництва. [7] с.397,398 геодезичний контролю над дотриманням будівельних і правил (>СНиП) у процесі;
геодезичне стеження деформацією будинків та споруд із будівництва (за необхідності);
складання технічних звітів про виконаних геодезичних роботах під час будівництва;
виконавчі зйомки закінчених будівельних об’єктів чи його окре-мих частин, і навіть що у приймання актів на приховані роботи, визначення обсягів земляних робіт і проведення контрольних вимірів.

8 Визначення головних осей. ***Розбивка споруд є основним видом геодезичних робіт при перенесенні проекту в натуру. Ви-магає високої точності геодезичної основи і детальних геодезич-них вимірів. До складу розмічувальних робіт входить:
1) побудова розмічувальної основи у вигляді буді-вельної сітки, тріангуляції, трилатерації, полігоно-метрії;
2) винесення в натуру головних осей, детальна ро-збивка споруд;
3) визначення відхилень об’єкта, що будується від його проекту (виконавчі зйомки).

9 Що таке геодезична розбивочна основа? *** РОБОТИ ЗІ СТВОРЕННЯ РОЗБИВ ОЧНОЇ ОСНОВИ
Геодезичної розбивочної основи для будівництва створю-ється у вигляді мережі закріплених знаків геодезичних пунктів, що визначають положення будівель на місцевості і забезпечують подальші побудови і вимірювання в процесі будівництва.
Геодезичної розбивочної основи створюється до початку виконання будівельно-монтажних робіт замовником будівництва і передається підряднику.
Геодезичні роботи виконуються після передбаченої проект-ною документацією розчищення території, звільнення її від будівель, що підлягають знесенню, вертикального плану-вання, зняття верхнього рослинного шару.
10 Яким чином відтворюється перенесення проекту будівни-цтва в натуру? ***Вынос проекта в натуру применяется после завершения всех работ по планированию здания. С помощью этого проверяются и устраняются возможные ошибки в предварительных расчетах или чертежах. Появляется возможность заранее предусмотреть нежелательные ситуации, увидев еще до начала непосредственного возведения здания все недостатки и преимущества будущего объекта.
Восстановление границ участка с помощью геодезических средств осуществляется при обязательном наличии некоторой геодезической информации. К такой информации относятся ко-ординаты граничных знаков или координаты горизонтальных углов, расстояние между такими знаками. Так, установление на местности границ строительного объекта производится в соот-ветствии со сведениями кадастрового документа.
Вынос проекта на местность осуществляется путем вынесения поворотных точек или осей. При этом вынос осей в натуру для правильной посадки будущего строения относительно уже имеющихся строений и рельефа местности выполняется в плане и по высоте. На местности вынос обозначают колышками, изготовленными из металла или дерева. Важно, чтобы оси были обозначены способом, обеспечивающим их сохранность в процессе строительства.
При вынесении осей в натуру обязательно следует составить геодезический разбивочный чертеж. Процесс осуществляется в несколько этапов. Сначала необходимо при помощи GPS-систем определить на местности положение основных и главных разбивочных осей. Далее начинается возведение фундамента детальной разбивкой осей в разных направлениях. И завершающим этапом является вынос технологических осей оборудования. Точность работ последнего этапа должна быть особо высокой.
Перенос осей обычно осуществляют с помощью метода вертикального или наклонного проектирования с применением электронных тахеометров и нивелиров. Впоследствии по соответствующим отметкам сооружений и зданий, а также осей осуществляется строительство.
11
В залежності від чого встановлюються масштаби топографіч-них зйомок? [7] с.399 В зависимости от назначения топографических планов (пп. 3.1 - 3.4) устанавливаются масштабы топографических съемок. При этом предусматривается, что топографическая съемка населенных пунктов в
зависимости от типа картографируемой территории выполняется только в двух масштабах:
1:500 и 1:2000 - на территории с многоэтажной застройкой или территории крупнейшего города (I тип);
1:1000 и 1:5000 - на территории с преимущественно одноэтажной застройкой или незастроенной территории (II тип).

12 Який вид зйомки в теперішній час є основним видом топо-графічних зйомок, що використовуються при інженерно-геодезичних вишукуваннях? ***Тепер основним видом знімання є аерофототопографіч-на зйомка, застосування якої дуже скорочує обсяг польових робіт і підвищує продуктивність праці. Розрізняють також горизонтальну, вертикальну та топографічну зйомку.
13 У яких випадках застосовується наземна фототеодолітна зйомка? ***Наземне фототопографічне (фототеодолітне) знімання застосовується для створення топографічних планів у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 районів з гірським та горбистимрельєфом і, в окремих випадках, у рівнинних районах для інженерних вишукувань.
14 Основна задача інженерно-геодезичних вишукувань при проектуванні споруд лінійного типу? ***Комплекс інженерно-геодезичних робіт по вибору найбільш оптимальної, економічно обґрунтованої траси називають трасуванням.

15 Пікетаж, призначення плюсових точок пікетажа? ***Пікетаж — вибір точок на місцевості для установки рей-ок і оцінка їх колами при нівелюванні, на яких роблять на-пис пікету. Точки зміни рельєфу між пікетами відзначають кілочком і називають плюсові точки. Позначають них на кілочку через відстань від молодшого пікету, наприклад ПК7 + 47.5, що означає, що плюсова точка поставлена на відстані 47,5 м від пікету 7. У місцях зміни бічного рельєфу розбивають поперечники. Усі пікети і плюсові точки відзначають у пікетажній книжці.
16 
Яким геометричним елементом поєднуються суміжні прямі ділянки в місцях повороту траси для забезпечення плавного руху транспорту? ***Расчет геометрических элементов трассы
Геометрические элементы плана трассы. Определение пло-щади вентиляционных каналов. Расчет тоннельных обде-лок. Суммарный требуемый расход воздуха для вентиляции тоннеля. Назначение основных размеров обделки и определение нагрузок. Система пологого свода.
17 
Поперечники траси***На прямолінійних ділянках траси попереч-ники розбивають через 20 - 40м і на всіх переломах поздовжнього профіля. Для цього за допомогою теодоліта й рулетки в створі осі траси розбивають плюсові точки між пікетами, наприклад +20, +40, +60, +80м. Це будуть осьові точки поперечників. Самі ж поперечники розбиваються вправо й уліво від цих точок, перпендикулярно до осі траси. Прямий кут будують за допомогою теодоліта або екера, а необхідні по проекті відстані до характерних точок поперечного профілю відкладають стрічкою або рулеткою.

1. Пикетажный журнал ***
При разбивке трассы ведут пикетажный журнал (рис. 7), изготовляемый из миллиметровой бумаги размером 10×15 см. Он является основным полевым документом при построении на продольном профиле трассы её плана и ситуации.
По середине страницы пикетажного журнала проводят прямую, изображающую ось трассы, на ней в масштабе 1:2000 штрихами отмечают положение пикетов и плюсовых точек, подписывая ря-дом с ними их значения. Каждую новую страницу начинают с пи-кета, которым закончена предыдущая. В местах поворота трассы от оси стрелкой указывают направление поворота и вблизи на свободном месте в столбик записывают величину угла поворота и элементы кривой. На оси трассы отмечают главные точки кривых (начало, середину и конец), подписывают их пикетаж. Напротив прямых участков трассы выписывают их румбы и длины. Ситуацию в журнале зарисовывают схематично, указывая расстояния от оси трассы до предметов и габариты строений.
2 . Як вказуються у пікетажному журналі кути повороту?***В местах поворота трассы от оси стрелкой указывают направление поворота и вблизи на свободном месте в столбик записывают величину угла поворота и элементы кривой. На оси трассы отмечают главные точки кривых (начало, середину и конец), подписывают их
пикетаж.


Визначення припустимої невязки у перевищеннях при польовому трасуванні. ***
Расстояния между вершинами углов поворота и створными точ-ками измеряют мерной лентой, рулеткой или дальномерами с предельной относительной погрешностью 1/1000…1/2000.

5
У результаті обробки яких документів складається повздовжій профіль траси? ***
Чертеж продольного профиля по существу состоит из двух частей: сетки с двенадцатью горизонтальными графами, в которых приведены цифровые данные полевых и проектных работ, и верхней графической части, которая изображае1 вертикальный разрез дороги вдоль ее оси.
6
Безпікетний спосіб трасування лінійних споруд***
Трасування за віссю лінійних споруд є самим поширеним видом геодезичних робіт, які виконуються проектно- вишукувальними організаціями різноманітних відомств. Накопичений досвід орга-нізаціями минулих часів на сьогодні є застарілим і дорогим.
У зв’язку з впровадженням у виробництво нових і високоточних геодезичних приладів виникло підґрунтя для розробки і впрова-дження у виробництво нового способу трасування за віссю ліній-них споруд. Пропонується безпікетний спосіб, який полягає в на-ступному (рис.147).
Виносять в натуру і закріплюють на місцевості основні точки осі лінійної споруди, відповідно точки 1, 2, 3, 4, 5 і т. д. Встановлюють світловіддалемір або електротахеометр А у точці 3, вимірюють його висоту і та висоту відбивача В у кожній точці, після чого визначають перевищення між точкою 3 і кожною точкою місцевості. У результаті отримують перевищення h3 Rp3, h31 h3 2 h34 h3 5. Такі вимірювання виконують до кожної характерної точки рельєфу і ситуації.
Висоту точки 3 обчислюють за формулою

Рис. 147. Безпікетний спосіб визначення висот точок
а) А - світловіддалемір або електротахіометр;
б) В - відбивач комплекту світловіддалеміра.Висоти характерних точок і кутів повороту осі лінійної споруди обчислюють за формулою


Переносять електротахеометр у наступну точку і продовжують вимірювання та обчислення висот точок за методикою, описаною вище. Прив’язку виконують до точок старших класів. При необхідності на місцевості розмічають поперечники, а висоти їх визначають за відомим способом. Такий процес виконання польових робіт завершують у точці, яка фіксує кінець осі лінійної споруди.
За результатами вимірювань будують профіль за відомим правилом.
До переваг беспікетного способу можна віднести:
Не розмічають пікетаж на місцевості осі лінійної споруди.
Не використовують методику геометричного нівелювання за ро-зміченим пікетажем на осі лінійної споруди.
Відпадає необхідність виготовлення дерев’яних кілочків для роз-мічування пікетажу.
Не використовуються традиційні і дорогі способи вимірювання віддалей (стальною стрічкою).
Значно підвищується точність визначення висот і координат то-чок.
Вартість робіт зменшується на 40% у порівнянні з використанням традиційних способів.
8 Призначення стереоприладів***
Трансформування по зонах. На аэроснимке границі зон транс-формування намічають по наявній карті або за даними стереоскопічних вимірів. Одну із зон приймають за початкову. До наступних зон переходять шляхом простої зміни масштабу зоб-раження. 

Для цього в положення двох найбільш вилучених трансформаційних крапок на планшеті вводять виправлення за рельєф щодо середньої площини другої зони, масштабним інверсором сполучають ці крапки з їхнім зображенням і роблять відбиток. Так надходять і для наступних зон. Для монтажу фото-плану використовують тільки площу зони, у якій аэроснимок трансформований. Диференціальне фототрансформування. 

Для усунення впливу рельєфу місцевості на планове положення крапок аэроснимка трансформування виконують за допомогою особливих стерео приладів із щілинними пристосуваннями, що проектують. У фототрансформаторі ФТЩ-2 модель місцевості створюється трьома проекторами. Для стереоскопічного виміру цієї моделі служить вимірювальний столик, що переміщається уздовж осей приладу по взаємно перпендикулярних напрямних. На два екрани столика
проектують знімки, які розглядаються через стереоскоп. Переміщення вимірювальної марки по висоті враховується по лічильнику висот. 

9 Від чого залежить масштаб пікетажного журналу?
Построение продольного профиля трассы
Продольный профиль трассы строится по данным журнала ниве-лирования и пикетажного журнала на миллиметровой бумаге размером 297х 630 мм в масштабе 1:10 000 для горизонтальных расстояний и 1:200 –для вертикальных.
Построение профиля начинается с разметки сетки и вычерчива-ния колонки с указанием граф. На образце (рис.13) приведена се-тка и размеры граф по высоте.
Затем заполняется графа Расстояния. Здесь строится шкала расстояний, где показывается вертикальными линиями положение целых пикетов и плюсовых точек. Ниже подписываются номера пикетов. Расстояния от пикетов до плюсовых точек выписываются вертикально.
В графу Отметки поверхности земли заносятся отметки точек из журнала нивелирования с округлением до сотых долей метра. Для построения профиля поверхности земли на всех пикетах и плюсовых точках через графу Ординаты и выше гра-фы Грунты карандашом тонко проводят вертикальные линии.
На этих линиях в масштабе высот 1:200 (в 1 см – 2 м) откладыва-ют отметки точек поверхности земли от графы Грунты как от условного горизонта. При выборе условного горизонта необхо-димо стремиться к тому, чтобы величины ординат находились в пределах от 4 до 12 см.
В настоящем примере за отметку условного горизонта целесооб-разно принять 40 м (рис. 13). Тогда первая ордината составит 51,50 – 40 = 11,50 м, в масштабе – 11,50/2 = 5,75 см.
10 Від чого залежить масштаб пікетажного журналу? ***
Построение поперечного профиля
Поперечный профиль располагают правее продольного профиля. Горизонтальный и вертикальный масштаб для его построения принимают равным 1:200 (в 1 см – 2 м).
Для поперечного профиля вычерчивают и заполняют две графы колонки: отметок поверхности земли и расстояний. Данные для поперечного профиля берут из журнала нивелирования трассы. Поперечный профиль в задании строят на ПК7+50.
По отметкам земли строят линию профиля, приняв за отметку условного горизонта ту же отметку, что и на продольном профи-ле.
Над поперечным профилем подписывают его название, под чер-тежом указывают масштабы его построения. Пример построения приведен на рис. 14.
10 Пикетажный журнал составляется в масштабе 1 : 2000 от ру-ки

14 Що таке монтажні горизонти?***
Монтажный горизонт
Монтажный горизонт – уровень производства строительно-монтажных работ.
На монтажный горизонт переносят не менее 3-х точек разбивоч-ной оси. Передача осей производится способами наклонного и ве-ртикального проектирований.

20. Кількість точок, що використовується при трансформуванні на фототрансформаторах*** – дві/три
21. Дешифрування фотозображень ***– процесс опознавания по фотографическому изображению на снимке отдельных предметов и объектов местности, границ контуров, а также определение их количественных и качественных характеристик с обозначением их соответствующими условными знаками 
22. Топографічне дешифрування фотозображень виконують з метою*** - виявлення й отримання характеристик тих об’єк-тів, що їх зображені на топографічної карті
23. Спеціальне дешифрування фотозображень у геодезії вико-нують з метою наступних потреб… ***здобуття інформації про об’єкт за його топографічними зображеннями
24. Дешифрування виконують в умовах*** - камеральних
25. При розкритті змісту елементів в місцевості по їх фотогра-фічному зображенні необхідно врахувати-*** і специфіку топо-графічного картографування (масштаб, час зйомки, зони спек-тру і ін), і вимоги різних споживачів
26. Дешифрувальні ознаки поділяються на :*** прямі і непрямі
27. До прямих ознак при дешифруванні фотозображень нале-жать***-форма, розмір, деталі, структура, тон або колір, тінь. Прямі ознаки безпосередньо забезпечують розпізнавання об’єктів.
28. До непрямих ознак при дешифруванні фотозображень на-лежать****- До них відносяться взаємне розташування об’єктів, сліди
діяльності
29. Основною дешифрувальною ознакою є…*** демаскуючі ознаки об’єктів у тому вигляді, в якому вони передаються на аерофотознімку.
30. Найбільший ефект при дешифруванні фотозображень дося-гається при…***в умовах розчленованого рельєфу й горизон-тального залягання порід,а також,коли грунти залягають без-посередньо на корінних породах.
31. Ріки та озера на фотозображеннях мають тона…*** використовуються в основному геометричні, а не спектральні або текстурні ознаки
32. Сухі дороги на фотозображеннях мають тона…*** сірими тонами
33. Ключі – еталони, що застосовується при дешифруванні зо-бражень ***– це выходы подземных вод на дневную поверх-ность
34. Ефективність камерального дешифрування суттєво збіль-шується в наслідок… ***когда уяснены общие закономерности природно-территориального комплекса
35. Необхідна кількість знімків для отримання стереоскопічної моделі місцевості*** – 2 знімка
36. Для спрощення отримання стереоскопічної моделі місцево-сті використовують інструменти… ***широкоугольна камера
37. При застосуванні аерофотозйомки використовують наступ-ні способи зйомки рельєфу…***- ответ не нашел,так как этот не попадется,инфа 100%
38. Розрізняють способи стереоскопічного відтворення рельєфу- ***с помощью стереоскопа
39. Наземна стереофотограмметрична зйомка виробляється за допомогою інструментів-*** цифрової неметричної камери
40. Цифрова модель місцевості ***– форма представления све-дений о рельефе или пространственной изменчивости различ-ных характеристик
41. Вихідними даними для створення аналітичної моделі рель-єфу є ***координати центрів знімків,кути їх поворотів,висотні відмітки,

Елементи теорії похибок вимірювання
1. Похибку вимірювань кваліфікують як…*** Результати вимірювань х відрізняються від дійсного значення вимірювання величини Х. Різницю між результатом вимірювань і дійсним називають похибкою.
2. Похибки вимірювань розділяють…***
- Приладові похибки (зумовлені технологією виробництва приладів
- Особисті похибки (пов’язані з фізичними особливостями ви-конавця)
- Зовнішні похибки (навикають під впливом на прилади зовні-шнього середовища)
- Методичні похибки ( виникають у наслідок нехтування умо-вами вимірювання і закономірностями їхніх змін конструктив-ними особливостями приладів)
- Похибки моделі
- Похибки класифікації
3. Грубі похибки виникають внаслідок…*** нехтування умовами вимірювання і закономірностями їх змін.
4. Систематичні похибки виникають внаслідок… ***влияния из-мерительной аппаратуры на измеряемые свойства объекта
5. Позбавитись впливу систематичних похибок- ***можно изба-виться если не полностью, то в значительной степени путем соответствующей организации измерительного процесса
6. Випадкові похибки виникають внаслідок… ***випадкових змін властивостей засобів і умов вимірювання та властивостей ор-ганів чуття спостерігача
7. Рівноточними вимірювання називають… ***Результат окремого вимірювання є елементом з нескінченної множини можливих результатів вимірювань в одинакових умовах
8. Точність вимірювань це…*** головна характеристика якості вимірювання, що відображає близькість результатів вимірю-вання істинному значенню величини, що вимірюєтьсяtags: #swag #fashion


tags: #swag #ass #dat